Yazdır

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

(Toplu Kiralama) 4 adet taşınmazın kiraya verilmesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00447374
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ ASIR 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Urla Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda
İhale Tarihi : 27.10.2016 10:00
İhale Alt Birimi : Urla belediye başkanlığı
İhale Türü : Kiraya Verme
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ URLA BELEDİYESİNE AİT GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ İLE İLGİLİ

İHALE İLANI

MADDE 1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yer alan taşınmazlar 2886 Sayılı İhale Kanununun 45. Maddesine göre, açık teklif usulüyle kiraya verilmek üzere, Urla Belediye Encümenince Urla Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir:

Sıra

Adres

Ada

Parsel

Cinsi

Alan

(m²)

Kira Süresi

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale Türü

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Hacıisa Mahallesi 1051 ada 107 parselde bulunan 178/14267 arsa paylı Zemin Kat ve 1.kat 41 Bağımsız Bölüm Nolu işyeri

1051

107

İşyeri

178/14267 arsa paylı

3 yıl

81.960,00

2.458,80

Açık

27.10.2016

10:00

2

Hacıisa Mahallesi 1051 ada 107 parselde bulunan 207/14267 arsa paylı Zemin Kat ve 1.kat 44 Bağımsız Bölüm Nolu işyeri

1051

107

İşyeri

207/14267 arsa paylı

3 yıl

69.960,00

2.098,80

Açık

27.10.2016

10:30

3

Hacıisa Mahallesi 1051 ada 107 parselde bulunan 73/14267 arsa paylı Zemin Kat 59 Bağımsız Bölüm Nolu işyeri

1051

107

İşyeri

73/14267 arsa paylı

3 yıl

50.004,00

1.500,12

Açık

27.10.2016

11:00

4

Hacıisa Mahallesi 1051 ada 107 parselde bulunan 73/14267 arsa paylı Zemin Kat 61 Bağımsız Bölüm Nolu İşyeri

1051

107

İşyeri

73/14267 arsa paylı

3 yıl

56.004,00

1.680,12

Açık

27.10.2016

11:30

5

Hacıisa Mahallesi Necati Cumalı Caddesi No:9/1 Urla/İzmir

1293

1

İşyeri, bodrum ve wc

610,52 m2’lik işyeri ile 123,84 m2’lik bodrum ve WC

1 yıl

336.000,00

10.080,00

Açık

27.10.2016

12:00

MADDE 2- İhale Urla Belediyesince 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile yapılacaktır.

MADDE 3- 1 sıra numaralı, 2 sıra numaralı, 3 sıra numaralı, 4 sıra numaralı ve 5 sıra numaralı ihalelerde; İhale sonunda oluşacak yıllık kira bedeli sözleşmeden önce peşin olarak alınacaktır.

3.1. 1 sıra numaralı, 2 sıra numaralı, 3 sıra numaralı ve 4 sıra numaralı ihalelerde; her yıl yıllık kira bedeli peşin alınır. Her yıl için ilk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan üretici fiyatları endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle belirlenecektir. Müteakip yıllar kira bedelleri, her yıl en geç sözleşmenin düzenlendiği tarihe tekabül eden tarihe kadar peşin ve defaten ödenir.

MADDE 4- İhale dokümanının görülmesi ve temini,

4.1. İhale dokümanı Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Bulvarı No:3 Urla/İzmir adresinde bulunan Urla Belediyesi Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve Belediyemiz internet sitesinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

4.2. İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Bulvarı No:3 Urla/İzmir adresinde bulunan Urla Belediyesi Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü

4.3. İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Bulvarı No:3 Urla adresinde bulunan Urla Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır.

4.4. İhale dokümanı satış bedeli 50,00 TL (ElliTürkLirası)

MADDE 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İhale şartnamesi ve ekleri,

b) Belediyemize borcu olmadığına dair yazı.

c) Adres beyanı

İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Dosyaların verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk dosya verene aittir.

İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan dosyalar değerlendirmeye alınmaz.

5.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.

MADDE 6- Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları (ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) gün süreli olacaktır.),

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

MADDE 7- 1(bir) yıllık ihale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacak olup, kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

MADDE 8- İsteklilerden istenecek olan belgeler;

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

8-1) Kiralama İhale Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

8-2) Şartname alındı makbuzu.(Aslı)

8-3) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Bankalardan alınan Teminat Mektubu(aslı)

8-4) Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir.] (Aslı)

8-5) Nüfus cüzdanı (fotokopi)

8-6) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

8-7) Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

8-8) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

8-9) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek.

Açık ihale teklif usulüne göre ihale edilecek işyeri için teklifleri dosya halinde; 27.10.2016 tarihinde perşembe günü ihale saatine kadar Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Bulvarı No:3 Urla-İzmir adresinde hizmet binasında bulunan Urla Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonuna (Encümen) ve/veya İhale Komisyonu Sekretaryasına sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dökümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye (Urla Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü eliyle Encümen Başkanlığına sunulacaktır.) ulaşması şarttır. Postadaki geçikme nedeniyle işleme konulmayacak tekliflerin alış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

İlgililere İlanen Duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR