Yazdır

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BŞK.

TMSF'den satılık gayrimenkuller

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00498678
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNEŞ 24.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ ŞAFAK 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ ŞAFAK 24.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 17.01.2017 14:12
Muhammen Bedeli : 0 TL
Dosya Numarası : 0
İhale Yeri : TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu Esentepe / İSTANBUL
İlk İhale Tarihi : 10.01.2017 14:12
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

II.TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkuller, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Fon’a vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde açık artırma sureti ile satışa çıkarılmıştır.

SATIŞA ÇIKARILAN;

1-2-3 VE 4 NUMARALI GAYRİMENKULLERİN;

Dosya No : 2004/89-93

TAPU KAYDI : Adana ili, Seyhan ilçesi, Karasoku Mah., 50 pafta, 191 ada, 22 parselde kayıtlı 140 m2 yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği arsa olan;

İhale Sıra No

Arsa Payı

Bulunduğu Kat

Bağımsız Bölüm No

Bağımsız Bölüm

Niteliği

Hissesi

1

230/14000

4. kat

11

Büro

Tam

2

360/14000

4. kat

12

Büro

Tam

3

180/14000

4. kat

13

Büro

Tam

4

310/14000

4. kat

14

Büro

Tam

SATIŞA KONU TAŞINMAZLARIN;

ADRESİ : Kuruköprü Mahallesi, Abidinpaşa Caddesi, Yüreğir İş Hanı No:34 K:4, D:11, 12, 13, 14 Seyhan/ADANA

İMAR DURUMU : Seyhan İlçe Belediyesi Emlak İstimlak ve Harita Müdürlüğü’nden alınan 25/08/2016 tarih, 21-6741 sayılı imar durumu belgesinde; Değerleme konusu 22 parselin 1/1000 Uygulama İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam ‘‘Merkezi İş Alanında kaldığı, Emsal:1,50, Ön Bahçe Çekme Mesafesiz 5 Katlı Sıralı Ticaret yapılaşma koşullarına sahip olduğu, taşınmazın 10.06.1998 tarih ve 234 sayılı Meclis Kararı ile Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30.06.1998 tarih ve 3106 sayılı Kararıyla onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı içerisine alınmış olduğu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 26.04.2013 tarih ve 2203 sayılı kararıyla planların iptal edildiği belirtilmektedir.

HALİHAZIR DURUMU : Bilirkişice yapılan inclemedeki tespitler; Adana ili, Seyhan ilçesi, Kuruköprü Mahallesi, Abidinpaşa Caddesi’ne cepheli 140,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli, 191 ada, 22 parsel üzerinde betonarme III-A yapı sınıfında 7 katlı ayrık nizamda bina inşa edilmiştir. Satışa konu taşınmazın bulunduğu bina bodrum + zemin + 4 Normal Kat ve Çatı Katı olan Yüreğir İşhanı inşa edilmiştir. Ana taşınmazın bodrum katında 2 adet depo, zemin katında bina girişi ve 2 adet dükkan, 1 ve 2. normal katlarda birer adet büro, 3 ve 4. normal katlarda 4’er adet büro, Çatı katında 2’şer adet büro olmak üzere toplam 16 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Satışa konu taşınmazların pencere ve kapı doğramaları pvc doğramadır Kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre tek hacimden meydana gelen; 11 bağımsız bölüm brüt 20 m2, 12 bağımsız bölüm brüt 34 m2, 13 bağımsız bölüm brüt 15 m2, 14 bağımsız bölüm brüt 30 m2 kullanım alanlıdır. Yüreğir işhanı, Seyhan ilçe merkezinde planlı yapılaşmaya sahip, teknik ve sosyal altyapısı tamamlanmış bölgede yer almakta olup, Dereboyu Caddesi ile Abidinpaşa Caddesinin birleştiği kavşaktan Abidin Paşa Caddesine dönüldükten sonra cadde üzerinde 430 m. gidilerek ulaşılabilmektedir. Yakın çevresinde benzer nitelikteki yeni ve eski yapılar ile Oteller yer almaktadır.

İHALENİN YAPILACAĞI YER, MUHAMMEN DEĞERİ, GÜN VE SAAT: TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu Esentepe / İSTANBUL adresinde aşağıdaki tabloda gösterilen ve Satış Komisyonu tarafından takdir edilen değer üzerinden belirtilen saatlerde yapılacaktır.

Birinci Satış Günü: 10.01.2017

İkinci Satış Günü : 17.01.2017

İhale Sıra No

Bağımsız Bölüm No

Muhammen Değeri

(TL)

1.Satış Saati

2.Satış Saati

1

11

30.000

14:00 -14:02

14:00 -14:02

2

12

50.000

14:03 -14:05

14:03 -14:05

3

13

20.000

14:06 -14:08

14:06 -14:08

4

14

40.000

14:09 -14:11

14:09 -14:11

İrtibat Telefonu : 0 212 340 16 55 -0 212 340 20 70 www.tmsf.org.tr

5. GAYRİMENKULÜN;

Dosya No : 2004/89-93

SATIŞA KONU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : Bursa ili, İznik ilçesi, Mustafa Kemalpaşa Mah.,30-L-lll-A-3pafta, 259 ada, 36 parselde kayıtlı, 720,41 m2 yüzölçümlü Tarla.

ADRESİ : Mustafa Kemal Paşa Mah. Aziz Sürek Sok. 259 Ada 36 Parsel İznik/BURSA

İMAR DURUMU : Bilirkişice yapılan incelede taşınmazın ada-parsel bazında yerinin doğruluğu kadastro paftasından ve imar paftasından tespit edilmiştir. İznik Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, değerleme konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli, 16.08.2006 tarih ve 1683 sayılı Koruma İmar planında 2. derece arkeolojik sit alanında, sur koruma alanında yer aldığı, inşaat izni bulunmadığı, ancak sökülebilir-prefabrik (Büfe vb.) yapılar yapılabildiği, taşınmaz üzerine yapılacak, imar planında izni verilmiş yapılara ilişkin olarak ise, Projeleri Bursa Koruma Bölge Kurulunca onaylanmak koşulu ile peyzaj düzenlemeleri yapılabileceği ve Surlara zarar verebilecek veya siluetini etkileyecek türden ağaç ve bitki dikilemeyeceği belirtilmektedir.

HALİHAZIR DURUMU : Bilirkişice yapılan incelemede satışa konu; 259 Ada 36 Parsel numaralı tarla nitelikli taşınmaz Bursa İli, İznik İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Aziz Sürek Sokak üzerinde İznik ilçesinin merkezinde, etrafı surlarla çevrili eğimsiz ve engebesiz bir arazi yapısında olup yerinde boş arazi konumundadır. Bölgenin teknik alt yapısı tamamlanmış olup, kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Sosyo-ekonomik yönden, orta ve üst düzey gelir grubunun genellikle mesken + ticari olarak tercih ettikleri yerleşim birimidir. Satışa konu taşınmaz Osmangazi Caddesi ne 50 m, Kılıç Aslan Caddesi’ne 500 m., İznik Belediyesi Hizmet Binası’na 600 m., Bursa Şehir Merkezi’ne 85 km. mesafededir.

MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmaza, Satış Komisyonunca 65.000.-TL (Altmış Beş Bin Türk Lirası) değer tespit edilmiştir.

İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT: TMSF Binası, Büyükdere Caddesi No: 143 Asma Kat Konferans Salonu Esentepe / İSTANBUL

Birinci Satış Günü: 10.01.2017 Saati 14:12 -14:14

İkinci Satış Günü : 17.01.2017 Saati 14:12 -14:14

İrtibat Telefonu : 0 212 340 16 55 -0 212 340 20 70 www.tmsf.org.tr

ORTAK HÜKÜMLER

 1. Artırmaya iştirak edeceklerin satışına katılmak istedikleri her gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7.5 tutarında teminat yatırmaları, teminat olarak nakit para verilmesi halinde, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesindeki TR630001500158007294368253 numaralı TL hesabına yatırıldığına dair dekontun, nakit para verilmediği taktirde; Bankalar ve/veya Katılım Bankaları tarafından verilen şartsız, kesin ve süresiz nitelikli teminat mektubu veya aynı tutarda Hazine tahvil ve bonoları ve Hükümetçe belli edilen milli esham ve tahvilatın (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) en geç satış günü, satış saatine kadar Satış Komisyonu’na teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. Teminatı yatıran gerçek ve tüzel kişilerin (İhale katılımcılarından gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini, tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekaletnamenin aslını satış saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.) kimlik tespiti yapıldıktan sonra her bir katılımcıya 1 adet bayrak numarası verilir.
 3. Gayrimenkul satışı açık artırma sureti yapılacak olup, birinci satışta, gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla, ikinci satış gününde, aynı yerde ve saatte artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Aksi takdirde ihale yapılmaz. Satış Komisyonu; gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla 6183 sayılı Kanunun 62. Maddesi gereğince Kurumumuz ve borçlu menfaatini göz önünde bulundurarak ihale açılış rakamını belirler.
 4. Satış peşin para iledir. Alıcıya talebi halinde 15 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satış bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesindeki TR580001500158007294368246 numaralı TL hesabına yatırıldığına dair dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir. İhale her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
 5. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Bu satışta gayrimenkul, rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan me’sul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiye, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 5 den hesap edilir.
 6. Gayrimenkul rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez. Satış bedelinden tercihen ödenir.
 7. 31/07/2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre; Bankacılık Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na teslimi ile bunların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, bu Fonun devraldığı alacakların tahsili amacıyla, bunların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, ve temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralanın şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) teslimi KDV’den muaftır. Ancak bu muafiyet işlem bedelinden (Satış bedelinden) Fon’a intikal eden (ayrılacak olan) tutarla orantılı olarak uygulanır. KDV muafiyetinin olmadığı kısım ile ilgili olarak doğacak KDV bedelinden “İhaleyi Kazanan” sorumludur. KDV tahakkuk etmesi halinde 150 m²’ye kadar konut vasıflı taşınmazda oran %1, bu miktardan büyük konutlar ile arsa, tarla, dükkan vs. vasıflı taşınmazlar için oran % 18 dir. İhale işlemleri damga vergisi ve tellaliye resminden istisnadır.
 8. Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulleri önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir. Alıcı, Türk Borçlar Kanununun 246 ıncı maddesinin atıfta bulunduğu hükümlerden feragat ettiğini ve Kanunun 280 inci maddesinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ihale anında yapılan açıklamalar esas alınır.
 10. Gayrimenkullerin tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.
 11. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler ve şartnameyi incelemek isteyenler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu II.Tahsilat Daire Başkanlığına, her bir gayrimenkule ait satış ilanında belirtilen dosya numarası ile müracaat edebilirler.
 12. İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR