Yazdır

YILDIRIM BELEDİYE BŞK.

Termal tesislerinde tadilat yapımı işletilmesi kiralanma işi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495062
Şehir : Bursa / Yıldırım
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DÖNEM 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ DÖNEM 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 06.12.2016 14:00
Niteliği, Türü, Miktarı : Termal tadilat ve işletilmesi kiralanması işi
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Kayıt No : 2886
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait Yunusemre Mahalle Yunusemre Cadde 3887 ada 121 ve 122 parseller üzerinde bulunan Selçuk Hatun Termal Tesislerinde tadilat yapılması ve mevcut tesislere ek olarak teknik şartnamede belirtilen ilave tesisler için hazırlanan projenin gerçekleştirilmesi amacıyla 29 yıl süreyle işletilmesi / kiralanması işi

Tahmin Edilen Bedel : Aylık 8.000,00 TL ( % 18 KDV Hariç)

Geçici Teminat : 2.880,00 TL

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye

konulmuştur.

İhale, Belediyemiz Encümeninde 06/12/2016 Salı günü saat 14:00’de yapılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

2- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

5- İstekliler, 2.500.000,00 TL tutarında bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisini veya

kullanılmamış teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı

bankalardan alınacak belgeleri İDARE’ye sunacaktır.

6- İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede

belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur.

7- Ortak girişim olması halinde bütün isteklilerin istenen belgeleri ayrı ayrı ibraz etmeleri ve istenen şartların sağlanması gerekir.

8- İstenen bütün belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır. Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve bu belgelerin ibrazı gerekir.

9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun Ortak Girişim

Beyannamesi (EK:1) ile Ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecek, ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapılacak ihale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

10- SGK’ya borcu olmadığına ilişkin belge

11- Vergi Dairesinden Borcu olmadığına dair belge

12- Adli sicil belgesi, (İsteklinin tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortakların tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden alacakları belgeler İdarelerce kabul edilecektir. Öte yandan, sermaye şirketinde yönetim kurulu üyesi veya limited şirket müdürü olmasa dahi şirketin idaresinde hakim etkisi bulunan ortak veya ortakların da adli sicil kaydını ibraz etmeleri gerekmektedir.)

13- Geçici Teminat, İdaremiz veznelerine nakit yatırılabileceği gibi ihale tarihinden itibaren 6 (Altı) ay geçerliliği olan Geçici Teminat Mektubu da verilebilir.

14- Şartname alındığına dair makbuz. (İhale şartnamesi ve diğer ilgili evrak İşletme Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir veya 500,00 TL (KDV dahil) bedelle satın alınabilir.

İstenen belgelerin ihale günü saatine kadar İşletme Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul

edilmeyecektir, ilan olunur.

www.yildirim.bel.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR