Yazdır

TEPEBAŞI BELEDİYE BŞK.

Tepebaşı belediyesinden 9 adet gayrımenkül kiraya verilecektir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494651
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR ANADOLU 26.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ESKİŞEHİR ANADOLU 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 08.12.2016 14:30
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda yazılı 9 adet gayrimenkulün kiralanması işidir.
İhale Türü : Kiraya Verme
İhalenin Yapılacağı Yer : Tepebaşı Belediyesi, Belediye Encümen Toplantı Salonu
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

1-) İDARENİN

a) Adı :Tepebaşı Belediyesi

b) Adresi :Hoşnudiye Mahallesi Şahin caddesi No:84

ESKİŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası :0 222 2114000 – 0 222 3204920

d)Elektronik posta adresi (varsa) :ihale@tepebasi.bel.tr.

2-) İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN,NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda yazılı 9 adet gayrimenkulün kiralanması işidir.

3-) İHALENİN HANGİ USÜL İLE YAPILACAĞI

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile

4-) İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE YAPILACAĞI

İşin Niteliği, Süresi, Muhammen bedeli- Geçici teminatı- m²’si- ihale tarihi ve ihale saati aşağıda belirtilmiş olan gayrimenkullerin kiralanması işi ihalesi Tepebaşı Belediyesi, Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İHALENİN KONUSU TAŞINMAZIN,

NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI

İŞİN SÜRESİ

MUHAMMEN BEDEL (AYLIK)

GEÇİCİ TEMİNAT

ALANI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Uluönder mh. Salih Bozok cd.No:23/1 Avlulu Çarşı 1 nolu İşyeri

1 Yıl

9.000,00-TL

3.240,00-TL

36 m²

08/12/2016

14:30

Uluönder mh. Salih Bozok cd.No:23/2 Avlulu Çarşı 2 nolu İşyeri

1 Yıl

9.000,00-TL

3.240,00-TL

36 m²

08/12/2016

14:35

Uluönder mh. Salih Bozok cd. üzeri park alanı Atm yeri

1 Yıl

1.600,00-TL

576,00-TL

5 m²

08/12/2016

14:40

Uluönder mh.Canberk Sk.üzeri park alanı Atm yeri

1 Yıl

1.600,00-TL

576,00-TL

5 m²

08/12/2016

14:45

Uluönder mh.Canberk Sk.üzeri park alanı Atm yeri

1 Yıl

1.600,00-TL

576,00-TL

5 m²

08/12/2016

14:50

Ertuğrulgazi mh. Ertuğrulgazi cd. Pazaryeri ön kısmı Atm yeri

1 Yıl

1.300,00-TL

468,00-TL

5 m²

08/12/2016

15:00

Batıkent Mh. Bülent Ecevit Bulvarı ile Şehit Nedim Sarı Sk.köşesi park alanı Atm yeri

3 Yıl

1.600,00-TL

1.728,00-TL

5 m²

08/12/2016

15:05

M.Kemalpaşa Mh.882 ada 7 parsel yol fazlası arsa alanı

3 Yıl

1.050,00-TL

1.134,00-TL

379,34 m²

08/12/2016

15:10

Boyacıoğlu mh.13757 ada 57 nolu parsel konut ve bahçesi

3 Yıl

190,00-TL

205,20-TL

100 m²

08/12/2016

15:15

5-) İHALE DÖKÜMANLARININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ

5.1- Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No:84 Eskişehir adresinde bulunan Tepebaşı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülüp incelenebileceği gibi, ihale günü saat en geç 13:30’a kadar 25,00-TL karşılığında satın alınabilecektir. İhale şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznelerine makbuz karşılığı yatırılacaktır.

6-) İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

c) Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge,

d) 1- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

2- Gerçek kişilerin ise imza beyanlarını vermeleri,

e) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge,

f) İş ortaklıklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilmesi zorunludur.

7-) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR