HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİ.BŞK.

Taşınmazların kiraya verilmesi ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00499112
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 05.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ZAFER 05.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
12.12.2016 10:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARIN KİRALAMA İŞİ

KOD

SIRA

NO

YERLEŞKE

YERİ

ADA /

PARSEL

ALANI (m²)

KİRA

SÜRESİ

KULLANIM YERİ/AMACI

TAHMİNİ KİRA

BEDELİ /YILLIK

GEÇİCİ

TEMİNAT (%3) TL

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

101

1

Sıhhiye

5881/3

330 m²

3 YIL

F-1 Blok Zemin kat A Kapısı yanı banka şubesi yeri

1.188.000,00 TL

35.640,00 TL

12.12.2016

10:00

251

2

Beytepe

28330/45

24,64 m²

3 YIL

Gıda Mühendisliği Bölümü içi kantin yeri

36.000,00 TL % 18 KDV

1.080,00 TL

12.12.2016

10.45

3

Beytepe

28335/1

16 m²

3 YIL

Yıldız Amfi Yanı (Kargo Ofisi)

36.000,00 TL % 18 KDV

1.080,00 TL

12.12.2016

11.15

4

Sıhhiye

5881/15

14 m²

3 YIL

Öğrenci Yurdu Yanı (Kargo Ofisi)

36.000,00 TL % 18 KDV

1.080,00 TL

12.12.2016

11.30

1- Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı odasında 12/12/2016 Pazartesi günü toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

2- İstekliler kiralamaya ait şartnameleri Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde görebilirler veya beher dosyayı 100,00 TL karşılığında temin edebilirler

3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

A- Kanuni ikametgah belgesi (Gerçek kişiler için)

B- Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi (Bir dilekçe ile ibraz edilecektir)

C- Mevzuat gereği Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge)

a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası'na veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

D- İmza Sirküleri Vermesi.

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtir son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye' de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

E- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
(Türkiye' de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

F-Ticaret Sicili Gazetesi

G- Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

H- Yukarıda 3. ve 4. Sıra no’lu ihalelere katılmak isteyen isteklilerin Türkiye genelinde 81 ilde ve K.K.T.C’de hizmet veren en az 800 şubesinin olduğunu gösteren yeterlilik belgesi ve İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınmış M2 ve M3 yetki belgelerini vermesi.

I- İhale şartnamesi ekinde bulunan teklif mektubu örneğine göre hazırlayacakları teklifleri,

İ- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve dökümanın satın alındığına dair makbuzu

j- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’ nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklif zarflarının içine yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini koyarak ihale saatine kadar Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü’ne belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

4- İstekli ihale dökümanını oluşturan belgelerde yer alan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

5- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü Altındağ/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

8- Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9- İdare ihaleyi yapıp yapmamakla veya uygun bedel tespitte serbesttir.

10- Bu ihaleye ilişkin bilgiler: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü 06100 Sıhhiye-Altındağ/ANKARA

E-posta: imidb@hacettepe.edu.tr. Telefon: 0 (312) 305 1034 - 305 4107 adresinden alınabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR