KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Taşınmazlar kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
27.07.2017 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; ihale tarihi, ihale saati, mahallesi, mevkii, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, kira süresi, ne için kullanılacağı,kira rayiç değeri, geçici teminat tutarı, kati teminat tutarı,kira başlangıç ve bitiş tarihi belirtilen parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
1-İdarenin
Adı KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Adresi EskikuyumcularMah. Yeşilyol Sokak No:5 10100 Karesi / BALIKESİR
Telefon numarası 0-266- 2430400-2202
Faks numarası 0-266- 2436709
2-İhale Konusu a) Niteliği, türü ve miktarı Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların kiralanması b) Yeri Aşağıda belirtilen mahallelerdeki taşınmazlar
3-İhalenin

a) Yapılacağı yer Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati Aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi, b) Geçici Teminat Belgesi, c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge;Karesi belediyesine borcu olmadığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı) 6183 sayılı kanunun 48.maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.
d) İkametgah İlmühaberi, e) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin Kooperatif , Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sürgüleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir. h) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak ihale şartnamesi imzalanarak teslim edilecektir
5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.
6- Başvuru dosyaları ihale saatinden yarım saat öncesine kadar Karesi Belediyesine teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
8- Kati Teminat İhale sonucu oluşan bedelin %6'sı dır.

İHALE SIRA NO İHALE
TARİHİ
İHALE SAATİ MAHALLE MEVKİİ PAFTA N0 ADA N0 PARSEL N0 YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)
KİRA
SÜRESİ
NE İÇİN KULLANILDIĞI KİRA RAYİÇ DEĞERİ
AYLIK (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
TUTARI (TL)
1 27.07.2017 15:30 PAŞAALANI - 22O1-22O4 8745 1 13.019,69 3 YIL OTOPARK 3,750.00 ? 4,050.00 ?
2 27.07.2017 15:40 TATLIPINAR - İ19B21B3A 184 7 70.00 3 YIL DÜKKAN 75.00 ? 81.00 ?
3 27.07.2017 15:50 KAMÇILI KÖYİÇİ 1 - 134 120.00 3 YIL KAHVEHANE 350.00 ? 378.00 ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR