Yazdır

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

Su ürünleri satış alanları kiraya verilecektir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00490883
Şehir : Tekirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

HABER TRAK 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HABER TRAK 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Tarihi : 08.12.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İLAN

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR

I.GENEL ŞARTLAR

Madde1- Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.11.2016 tarih ve 744 sayılı kararı ile 1 (yıl) yıl süre ile kiralanması kararı alınan mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Atatürk Bulvarı Limaniçinde bulunan 5 adet taşınmaz aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. Kira bedeli aylık peşin olarak ödenecektir. Kira bedeline KDV dahil değildir.

Madde2-Taşınmazların, İlçesi, mahallesi, mevkii, cinsi, kullanım amacı, no’su, m2’si, aylık muhammen ihale bedeli, %3 geçici teminatı ve ihale saati aşağıda belirtilmiştir.

Madde3-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görülebilir. Şartname bedeli 150,00-TL. olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.

Madde4-Geçici teminat 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden alınır. Oranı. % 3(yüzde üç)’tür.

Madde5-Kesin teminat 1 (bir) yıllık İhale bedeli üzerinden alınır. Oranı % 6 (yüzde altı)’dır.

Madde6-İhale 08 Aralık 2016 Perşembe günü saat 10:00’da Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda başlatılacaktır.

Madde7-İhaleye katılmak isteyenlerin 2016 yılı son üç ayına ait aşağıdaki belgeleri 07 Aralık 2016 Çarşamba günü

mesai saati (17:00) sonuna kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görevli personele teslim etmeleri ve ihale

saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

1-) Kanuni ikametgah belgesi aslı.

2-) Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ve şartname (varsa eklerinin) satın alındığına dair belge aslı. İhaleye

katılanların geçici teminatı ve şartname bedelini yatırarak 07 Aralık 2016 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar

dosya teslim etmeleri zorunludur.

3-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi aslı.

a)Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı

veya idarece onaylanmış sureti.

b)Tüzel kişi olması halinde :Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı

olduğuna dair belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece

onaylanmış sureti

4-)Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi.

İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları kiralayan idare

ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

  1. Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (1, 3.a, 3.b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 )’daki esaslara göre

temin edecekleri belge asılları veya idarece onaylanmış sureti.

5-)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

a-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.

b-) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti.

6-)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile

noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış sureti

7-)Bağlı bulundukları Vergi Dairesinden kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece

onaylanmış sureti.

8-)Bağlı bulundukları SGK’dan kesinleşmiş SGK pirim borcu olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece

onaylanmış sureti.

9-) Türkiye de tebligat için adres gösterir belge aslı. . İlan olunur.

İlçesi

Mahallesi

(insi

Kullanım amacı

No'su

m2*si

Muhammen İhale bedeli (Avhk)

%3 secici teminatı

İhale Saati

Süleymanpaşa

Ertuğrul

Dükkan

su ürünleri satışı ve pişirme yeri

1

63 m2 Kapalı 72 m2 Açık

3.500,00 -TL

1.260,00-TL

10:00

Süleymanpaşa

En uğru 1

Dükkan

su ürünleri satışı ve pişirme yeri

2

35 m2 Kapalı 21 m2 Açık

1.000.00-TL

360,00-TL

10:15

Süleymanpaşa

Ertuğrul

Dükkan

su ürünleri satışı ve pişirme yeri

3

35 m2 Kapalı

900,00 -TL

324,00-TL

10:30

Süleymanpaşa

Ertuğrul

Dükkan

su ürünleri satışı ve pişirme yeri

4

35 m2 Kapalı

900,00 -TL

324,00-TL

10:45

Süleymanpaşa

Ertuğrul

Dükkan

su ürünleri satışı ve pişirme yeri

5

56 m2 Kapalı 79 m2 Açık

3.500,00 -TL

1.260,00-TL

11:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR