Yazdır

DÖRTYOL BELEDİYE BŞK.

Pazar Yeri ve Büfe Kiralama İlanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493058
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DOĞUŞ 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ DOĞUŞ 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Dörtyol Belediye binasında Encümen Toplantı Odası
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Tarihi : 07.12.2016 09:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL KİRA İLANI

1- Kullanımı Dörtyol Belediyesine ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre ihale ile kiraya verilecektir. İhaleler, gösterilen tarih ve saatte Numune evler Mahallesi İstasyon Caddesi No:50 Dörtyol / HATAY adresinde bulunan Dörtyol Belediye binasında Encümen Toplantı Odasında yapılacaktır.

İhaleye Verilecek İşyeri Adresi

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih ve Saati

Kuzuculu B-Blok Zemin Kat No:1

2.000,00

60,00

07.12.2016/09:00

Kuzuculu C-Blok 1.Kat No:4

2.000,00

60,00

07.12.2016/09:15

Numuneevler Mah. 615 Ada 1Parselin 300 m’lik kısmı

5.000,00

150,00

07.12.2016/09:30

Şehit Murat Öztürk Parkı içerisindeki büfe.

2.000,00

60,00

07.12.2016/09:45

Eski Pazar yeri A-Blok No:9

5.500,00

165,00

07.12.2016/10:00

Eski Pazar Yeri B-Blok No:4

5.000,00

150,00

07.12.2016/10:15

Eski Pazar Yeri B-Blok No:5

5.000,00

150,00

07.12.2016/10:30

Eski Pazar Yeri B-Blok No:6

5.000,00

150,00

07.12.2016/10:45

Eski Pazar yeri B-Blok No:15/1

2.250,00

68,00

07.12.2016/11:00

Eski Pazar Yeri B-Blok No:16

5.000,00

150,00

07.12.2016/11:15

Eski Pazar Yeri C Blok No:3

5.000,00

150,00

07.12.2016/11:30

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Dörtyol Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ve www.dortyol.bel.tr adresinde görebilir; Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini 100,00.TL (yüz) ücret karşılığında satın alabilirler.

2- Kiraya verilecek taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları yukarıdaki Maddedeki tabloda gösterilmiştir.

İsteklilerin ihaleye katılmak için her bir taşınmaz için ayrı ayrı olacak şekilde muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı ihale saatine kadar nakden belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihale için istenilen belgeleri en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

3- İhale Dosyasında Aranacak Belgeler.

a- Gerçek kişinin veya tüzel kişi yetkilisinin vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

b- Gerçek kişinin veya tüzel kişi yetkilisinin ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

c- İhale şartnamesinin satın alındığını gösteren makbuz,

d- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

e- Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi

f- Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,

g- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge,

h- Gerçek Kişinin kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin; Tüzel Kişiliğin, yetkilisinin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair ihale tarihi itibariyle 3 günlük belge (Belediye Başkanlığından alınacak)

İstekliler yukarıda yazılı belgeleri bir dosya halinde ihale günü ve saatine kadar İhale Komisyonu adına Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR