ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Otomat (çay-bisküvi) yeri kiralanacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00715456
Şehir : Zonguldak / Merkez
Semt-Mahalle : TEPEBAŞI MAH. / ZONGULDAK
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
PUSULA 12.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/02
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hastanemizin Acil Giriş Bekleme Salonu ve Poliklinik Girişi Bekleme Salonu Çay-Kahve Otomatı ile Acil Giriş Bekleme Salonu Bisküvi ve Soğuk İçecekler Otomatı için, 1,30 m²’LİK alanın 36 AYLIK OTOMAT YERİ KİRALANMASI İŞİ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile ihale edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2017 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği Konferans Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği

Hastanemizin Acil Giriş Bekleme Salonu ve Poliklinik Girişi Bekleme Salonu Çay-Kahve Otomatı ile Acil Giriş Bekleme Salonu Bisküvi ve Soğuk İçecekler Otomatı için, 1,30 m²’LİK alanın 36 AYLIK OTOMAT YERİ KİRALANMASI İŞİ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No : 2017/02


1. İdarenin adı :Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği

a ) Adresi :

:

Tepebaşı Mahallesi Değirmenbaşı Sk. No:145 Pk:67100 ZONGULDAK

b)Telefon - Faks Numarası

:

(372)2683222 - (372) 2684002

c) Elektronik Posta Adresi

:

zonguldakdcb7@saglik.gov.tr

2. İhale Konusu Kiraya verilecek taşınmazın bilgileri:

TAŞINMAZIN

Taşınmaz No

670101002116

Cinsi

Bahçeli Kargir Hastane

Fiili Durumu

Hazinenin Özel Mülkiyetinde

Yüzölçümü (m2)

24.464,92

İli

Zonguldak

Hazine Hissesi

Tam

İlçesi

Merkez

Tapu Tarihi

05/02/2003

Mahallesi / Köyü

Tepebaşı Mahallesi

Pafta

17

Caddesi / Sokağı

Değirmenbaşı Sk.

Ada

389

Yöresi

Tepebaşı Değirmenbaşı Caddesi

Parsel

3507

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer

:

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği Konferans Salonu

b ) Tarihi - Saati

:

18.12.2017 Pazartesi günü /Saat:11:00

4) İhale İle İlgili Bilgiler
a)İşin Miktarı : 36 AY(Çay-Kahve Otomatı(2 adet), Bisküvi ve Soğuk İçecekler Otomatı(1adet))

b) İşin Tanımı

: 1,30 M2’lik alanın 36 AYLIK OTOMAT YERİ KİRALANMASI İŞİ

c) Muhammen Bedeli

: 7.724,88TL (yedibinyediyüzyirmidörtTL,seksensekizKr.)

d) İhale Usulü

: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ

e)İlanın Şekli ve Adedi

: 1 yerel gazetede 2 defa (ilk ilan ihaleden en az 10gün –ikinci ilan en az 5 gün önce)

f)Geçici Teminat Tutarı

: 232,00TL (ikiyüzotuzikiTL)

5. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

    1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

  1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

    1. Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak İkametgâh İlmühaberi (Aslı), (Son 6 ay içerisinde alınmış)

    2. Nüfus cüzdan örneği (Aslı) veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

    3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.5 Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
5.6 İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı olmadığına dair belgenin aslı.
5.7 İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait SGK prim borcu olmadığını gösterir belgenin aslı.
5.8 İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu olmadığını gösterir belgenin aslı.
5.9 Geçici teminat 232,00TL (ikiyüzotuzikiTL)’den az olmamak üzere isteklilerin teklif edecekleri fiyatın % 3’ü tutarında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont/makbuz aslı veya herhangi bir bankadan alınacak teminat mektubu aslı, (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir)

6. İstekliler Dosya ve 4. Maddede istenen belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyonuna vereceklerdir. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
7. Kiralanacak taşınmazların 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde taşınmazın kira bedelinin 1/4'ü peşin, kalanı en fazla 1'er aylık dönemler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmazların kiralanması K.D.V' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
8. İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri dahilinde Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde ücretsiz görülebilir.
9. İhaleye iştirak eden İhale Dokümanlarına ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır.
10. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR