Yazdır

BURFAŞ BURSA PARK BAHÇE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZ. TİC. A.Ş.

Macera parkı kurulumu

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00637063
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAYAT 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KENT 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 27.07.2017 11:00
İşin Yapılacağı Yer : BURFAŞ Toplantı Salonu
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : Macera parkı kurulumu
İhale Türü : Mal Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BURFAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

BURSA ATATÜRK KENT ORMANI’NA MACERA PARKI KURULUMU VE İŞLETİMİ İŞİ
BURFAŞ BURSA PARK BAHÇE SOS. VE KÜL. HİZ. TUR. ÖZEL YURT İŞ. İNŞ. BAS. YAY. İLAN MAT. REK. SAN TİC. A. Ş.


İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:
Mülkiyeti Bursa Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait Bursa İli Çalı Mevkiinde bulunan Atatürk Kent Ormanı içerisinde bulunan yaklaşık 76.000,00 m2’lik alanda Macera Parkı kurulumu ve 19 yıllığına işletilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi gereğince ‘’Kapalı Teklif Usulü’’ ihaleye konmuştur.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:
İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş İhale Biriminde ve şirketimiz www.burfas.com.tr internet adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş İhale Biriminden 300,00 ¨ (ÜçYüzTürkLirası) karşılığında alacaklardır.
İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş Muhasebe Birimi’ne veya aşağıda belirtilen banka iban numaralarına ihale doküman ücreti yatırabilecektir.
- Vakıfbank Cumhuriyet Şubesi TR63 0001 5001 5800 7281 7541 79

İHALENİN YAPILACAĞI ADRES:
Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok adresinde bulunan Burfaş Toplantı Odasında yapılacaktır.

İHALE TARİH VE SAATİ:
İhale, 27.07.2017 günü saat 11:00'da yapılacaktır.
İHALE USULÜ:
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi gereği: Kapalı Teklif Usulü

KİRALANACAK YERİN TAHMİNİ BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhale Tarihi / Günü : 27 Temmuz 2017 / Perşembe
İhalenin Yapılacağı Yer : BURFAŞ Toplantı Salonu
Aylık Muhammen Bedel : 24.000,00.-TL (K.D.V. hariç)
Kira süresi yer tesliminin yapıldığı tarihte başlar Tesisin projelerine göre yapımının tamamlanmasından sonra, ihalede belirlenen kira bedeli aylık olarak -1- yıl boyunca geçerli olacak, diğer yılların kira bedeli ÜFE -bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı- oranında arttırılacaktır.)
Geçici Teminat Bedeli : 8.640,00.-TL
İhale Saati : 11:00İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER:
Gerçek Kişiler için;

 • Nüfus Cüzdanı Sureti,
 • İkametgah Kağıdı (Nüfus Müdürlüğü veya İlgili Muhtarlıktan),
 • Adres Beyanı (Tebligat için),
 • İhale dosyasının satın alındığına dair belge (300,00-TL),
 • Geçici Teminat Alındı belgesi veya ilgili ihale için yatırılmış olduğu açıklamasında belirtilmiş olan
  banka dekontu veya Geçici Teminat Mektubu (süresi 31.08.2017 tarihinden sonra olmak kaydı ile)
  ( 8.640,00- TL ),
 • Son on yıl içinde sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olamamak üzere ihale konusu işe ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
 • İhaleye katılacak isteklinin kuracağı sistemler ile ilgili kendi kurdukları yerli referansları ve üretici firma tarafından yetkilendirilmiş firma belgelerini sunmak durumundadır. Yetki belgesi olmayanlar ihaleye katılamazlar.
 • Yer Görme Belgesi (İhale Biriminden alınacaktır),
 • Vekaleten ihaleye katılımlarda vekaletname (Noter onaylı),
 • Ortak girişim olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi (Noter onaylı),
 • Adli Sicil Kaydı (Sabıka Kaydı),
 • İmza Beyannamesi (Noter onaylı).


Tüzel Kişiler için;

 • Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Adres Beyanı (Tebligat için),
 • İhale Dosyasının satın alındığına dair belge (300,00-TL),
 • Geçici Teminat Alındı belgesi veya ilgili ihale için yatırılmış olduğu açıklamasında belirtilmiş olan
  banka dekontu veya Geçici Teminat Mektubu (süresi 31.08.2017 tarihinden sonra olmak kaydı ile)
  ( 8.640,00- TL ),
 • Son on yıl içinde sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olamamak üzere ihale konusu işe ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
 • Yer Görme Belgesi (İhale Biriminden alınacaktır),
 • Vekaleten ihaleye katılımlarda vekaletname (Noter tasdikli),
 • Ortak girişim olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi (Noter tasdikli),
 • Tüzel kişilik dernek ise; yetkili olduğuna dair Karar Defteri ile yetkilinin noter onaylı İmza Sirküleri.
 • İhaleye katılacak isteklinin kuracağı sistemler ile ilgili kendi kurdukları yerli referansları ve üretici firma tarafından yetkilendirilmiş firma belgelerini sunmak durumundadır. Yetki belgesi olmayanlar ihaleye katılamazlar.


TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:
Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Santral Garaj Mahallesi Merinos Caddesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos Parkı A Blok Osmangazi-BURSA adresinde Burfaş İhale Birimine 27.07.2017 tarih saat 11.00’a kadar teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta yolu ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR