MANAVGAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Konaklama amaçlı taşınmaz kiraya verilecektir.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00715659
Şehir : Antalya / Manavgat
Yayınlandığı Gazeteler

MANAVGAT''IN SESİ 06.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MANAVGAT''IN SESİ 12.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yüzölçümü 20.976,95 m2 , Cinsi Konaklama Amaçlı Taşınmaz Kiralanması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.12.2017 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
KONAKLAMA AMAÇLI TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR.


Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Yalçıdibi Orman İşletme Şefliği, Çenger Mevkiinde Devlet Ormanı üzerinde bulunan Genel Müdürlüğümüz Özel Bütçe Sabit kıymetlerinde kayıtlı Konaklama Amaçlı Taşınmaz Kiraya verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ve bunu izah eden 40. Maddesi ile 02.05.2015 tarihinde yayımlanan ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK hükümlerince ihale yapılacaktır.

1-İdarenin
a) Adı ve Adresi : Antalya Orman Bölge Müdürlüğü
Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı No:2 07002 Antalya
b) Telefon-Faks : 0 242 345 14 48 0 242 345 42 35
c)Elektronik Posta Adresi : antalyaobm7@ogm.gov.tr

2-Kiraya verilecek taşınmazın
İli: : Antalya
İlçesi : Manavgat
Mahalle/Köyü : Çenger
Mevkii ve Parsel No : Çenger Mahallesi / 800 NOLU PARSEL
Yüzölçümü : 20.976,95 m2
Cinsi : Konaklama Amaçlı Taşınmaz Kiralanması
Niteliği :Genel Müdürlüğümüz Özel Bütçe Sabit kıymetlerinde kayıtlı 5 adet konaklama ünitesinde 1924,20 m2 taban alanlı toplam 126 oda ile, 1280,00 m2 taban alanlı yemekhane ve 395,00 m2 taban alanlı Hamam bloğundan ve müştemilatından oluşan toplan 5108,00 m2 kapalı alanlı tesislerin kiralama işidir.


3-İhalenin
a)Yapılacağı Yer : Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu
b) Adresi : Bahçelievler Mah.Antalya Cad.No:89 Manavgat/ANTALYA

c)Telefon ve Fax numarası : 0242 746 10 19 0 242 746 11 91
d)Tarihi ve Saati : 21.12.2017Perşembe günü Saat: 11.00

4-Kiraya verilecek Taşınmazın
a)Yıllık Muhammen Bedeli (İhale Bedeli) : 151.000,00TL. ( YÜZ ELLİ BİR BİN TÜRK LİRASI)
b)Geçici Teminat Miktarı(%30) : 45.300,00 TL. (KIRK BEŞ BİN ÜÇ YÜZ TÜRK LİRASI)
c)Süresi : 29 (YİRMİDOKUZ) yıl

5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler.
6-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
6.1) Kanuni ikametgah sahibi olduklarını gösterir belge,
6.2) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası bildirmeleri, (EK-1)
6.3) İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge, Tüzel kişi olması halinde ise, T.C.Kanunlarına göre ve Türkiye’de kurulmuş Tüzel kişiliğin sicile kayıt belgesi
7- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
8-İş Deneyimine Yönelik ve Ekonomik Yeterliliğe dair aşağıdaki belgeleri vermek.
a)İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden işleri yaptığına dair, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan Turizm İşletme Belgesi ve Belediyeden alınan İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı belgesini vermek.
b)İsteklinin bir önceki yılın toplam cirosunun 1.000.000 TL. ve üzerinde olduğunu gösteren ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri yoksa bunlara eşdeğer belgeleri vermek.
9)Teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri
a-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
d- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte ve pey sürmede bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
e-İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi (EK-2) ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
10. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
11. İhale ilan tarihinden en fazla 1 ay önceki tarihi esas alınmak kaydıyla bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
12. İhale ilan tarihinden 1 ay önceki tarihi esas alınmak kaydıyla SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
13.Gerçek kişi olması halinde ihale tarihinden önceki bir ay içinde Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydına dair belge
14.İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması gerekmektedir.
15. Örneğine uygun Teklif Mektubu , (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılmış olacak ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş olacaktır.)
16. Örneğine uygun Teminat mektubu, İdare ve işin adına alınmış (muhammen bedelin) %30’u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya Limit dahili süresiz banka teminat mektubu vermek. (EK-3)
İhaleye katılmak isteyenler en geç 21.12.2017 tarihine rastlayan Perşembe günü Saat 11.00’e kadar Banka Teminatları dışındaki Teminatlarını Antalya Orman Bölge Müdürlüğü TC. Ziraat Bankası Antalya Üçkapılar Şubesi TR57 0001001236470382795016 nolu hesabına yatırılacaktır. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek 2886 Sayılı Kanunun 27 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş Bankaların verecekleri süresiz ve limit içi Banka Teminat Mektuplarının aslını, vermeleri gerekmektedir.
17. İhale dokümanın satın alındığına dair belge . İhaleye girecek olanlar 1.000,00 TL. ( Bin Türk Lirası) 'nı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü TC. Ziraat Bankası Antalya Üçkapılar Şubesi TR57 0001001236470382795016 nolu hesabına yatırılarak, makbuz karşılığında dokümanı, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Makine İkmal Kaleminde çalışan Hatice ÖCAL’dan satın almaları gerekmektedir. Ayrıca ihale ile ilgili şartname ve benzeri ekleri aynı adres de bedelsiz görebilir.
18. İş yeri görme belgesini vermek. (Ek-4)
19.İhale dışı bırakılma sebeplerinden (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre) herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname, (Ek-5)
20.Kiralamaya ait her türlü vergi, Resim, Harç, Sözleşme, KDV vb. giderler alıcıya aittir.
21. İstekliler ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında 21.12.2017 Perşembe günü saat 11.00’e kadar Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü Makine İkmal Kaleminde çalışan Hatice ÖCAL’a Bahçelievler Mah. Antalya Cad.No:89 Manavgat/ANTALYA adresine elden teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin 21.12.2017 Perşembe günü saat 11.00’e kadar aynı adrese ulaşması şarttır. Teslim edilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Postayla yapılan başvurularda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.
22. Diğer hususlar sözleşme ve şartnamesindeki gibidir.
23. İdare tarafından Manavgat Belediyesinden imar ön onayı alınmış olup; İhaleyi kazanan (Kiracı) tarafından, güçlendirme ,statik, tesisat tamirat, ruhsat ve proje giderleri üstlenilecektir. Ayrıca, söz konusu projeler kiracı tarafından yaptırılıp idareden izin alınarak Manavgat Belediyesine onaylatılacaktır. Yapı kullanım ruhsatı, kesin imar onayı ve Resmi Kurumlardan alınacak tüm belgelerin alınmasına müteakip, onaylanan projeler ve belgeler idareye teslim edilecektir. Bu projelere göre güçlendirme ve tesisat tamirat işleri yapılacaktır.
24. Güvence Teminatı: Bir yıllık kira bedeli tutarında güvence bedeli peşin veya teminat mektubu olarak 1 defaya mahsus alınacaktır. Müteakip yıllar, Güvence Teminatı Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılmak suretiyle güncellenecektir.
25. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR