EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kiralık düğün salonu ve kafeterya

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
30.06.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Belediye Encümeni toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONYA-EREĞLİ BELEDİYESİNE AİT ZİYA GÖKALP MAHALLESİ ATATÜRK KÜLTÜR PARKI YANINDA BULUNAN ATLI SPOR TESİSİ İÇERİSİNDEKİ BİNİCİLİK KISMI, DÜĞÜN SALONU VE KAFETERYA KİRALAMA İHALE İLANIDIR


MADDE 1 - Mülkiyeti Ereğli Belediyesine ait Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Kültür Parkı Yanında Bulunan Atlı Spor Tesisi içerisindeki binicilik kısmı, Düğün Salonu ve Kafeterya 2886 Sayılı Devlet İhale yasasının 45.maddesi gereğince açık artırma usulü ile 3(Üç) yıllığına kiraya verilecektir.
MADDE 2 - İhale 30.06.2017 tarihinde Cuma günü saat 14.00'da toplanacak Encümen huzurunda yapılacak olup, müracaatların Belediyemize Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'ne ihale günü en geç saat 12.30'a kadar yapılacaktır.
MADDE 3 - Kiraya verilecek Atlı Spor Tesisi içerisindeki binicilik kısmı, Düğün Salonu ve Kafeteryanın 1 (Bir) Yıllık Muhammen kira bedeli 50.000,00TL olup, geçici teminatı 15.000,00TL‘ dir.
MADDE 4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

  1. İstekli Gerçek Kişi İse:


1-) Başvuru dilekçesi.
2 -) Kanuni ikametgâhı olması (Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak ikametgâh ilmühaberi) varsa telefon ve Faks numarasını bildirm esi
3-) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
4-) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
5-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti
6-) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu
7-) Vergi sicil kaydı, Vergi borcu yoktur kâğıdı,( Vergi Dairesi Müdürlüğünden)
8-) 250,00TL(İki Yüz Elli Türk Lirası) tutarındaki şartname alındı makbuzu
9-) Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı( Belediye Başkanlığı’ndan)
10-) Sabıka Kaydı (Yüz kızartıcı suçlardan dolayı sabıka kaydı olanlar ihaleye katılamazlar.)
11-) İhaleye katılımlardan yasaklı olmadığına dair yazılı taahhütname.
12-) Yıl içerisinde alınmış Ticaret Odası veya Esnaf Odalarından birine kayıtlı olduğuna dair belge.
13-) İhale konusu işlerinden (Binicilik, düğün salonu, kafeterya, park işletmeciliği ve restorant) herhangi birinde kamuda en az 5 (beş) yıl iş deneyim belgesi

  1. İstekli Tüzel Kişilik İse;


1-) Başvuru dilekçesi.
2-) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge
3-) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri
4-) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname
5-) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak)
6-) Vergi sicil kaydı, Vergi borcu yoktur kağıdı, ( Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden)
7-) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu
8-) 250,00 (İki Yüz Elli Türk Lirası) tutarındaki şartname alındı makbuzu.
9-) Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı( Belediye Başkanlığı’ndan)
10-) İhaleye katılımlardan yasaklı olmadığına dair yazılı taahhütname.

11-) Tüzel Kişinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ortaklığı olduğunu gösterir belge.
12-) İhale konusu işlerinden (Binicilik, düğün salonu, kafeterya ve restorant) herhangi birinde kamuda en az 5 (beş) yıl iş deneyim belgesi
MADDE 5-İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
MADDE 6- İhalenin yapılamaması halinde 07.07.2017 tarihinde Cuma günü aynı şartlarda, aynı yerde ve aynı saatte 2.defa ihale edilecektir.
MADDE 7-Şartname mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nde görülebilirİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR