BEYOĞLU BELEDİYE BŞK.

Kiralık çay ocağı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
08.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Beyoğlu Belediye Başkanlığı Encümen Salonu  
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇAYOCAĞI İŞLETME HAKKI KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI

Madde 1- Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait olan aşağıdaki adres de bulunan Çayocağı işletilmesi işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi gereğince açık arttırma teklif usulü ile kiraya verilecektir.

Beyoğlu Belediyesi Ek Hizmet Binası Çayocağı

Evliya Çelebi Mh. Meşrutiyet Cd. No:50(IMP Altı) Beyoğlu/İSTANBUL

Madde 2 - İHALENİN ZAMANI, YERİ , ŞEKLİ, MÜRACAAT :

2.1. İhale Tarih ve Saati : 08.12.2016 Perşembe Günü Saat 10:00

2.2. İhalenin yapılacağı Yer : Beyoğlu Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

2.3. İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi gereğince açık arttırma teklif usulü ile yapılacaktır.

2.4. Tekliflerin Teslim Yeri : Beyoğlu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü (Encümen ve Kararlar Şefliği)’ne teslim edilecektir.

Madde 3- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR :

3.1. Bu ihale ile ilgili şartname bedeli ¨ 100,00.- (yüztürklirası)’dir.

3.2. Bu ihale ile ilgili geçici teminat komisyonca belirlenen tahmini yıllık ¨ 6.600,00.- kira bedeli x 3 yıl üzerinden %3 olarak ¨ 594,00.- alınır.

3.3. İhaleye katılacak olan firma ihale şartnamesi alma ve/veya geçici teminat yatırma işleminden önce Beyoğlu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden sicil ( Ünvan, Vergi No, Tebligat adresi, telefon, faks, e-posta belirtilen dilekçe ile) açtıracaktır.

3.4. İhale ile ilgili geçici teminat Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. Alınacak dekont / tahsilat makbuzu aslı İhale Şartnamesinin 7. Maddesinde yazılı evraklarla birlikte ihale dosyasına konularak ihaleden önce İhale Komisyonuna verilecektir.

Çayocağı işletilmesi işinin kiraya verilme ihalesi hakkındaki İhale şartnamesi;

Beyoğlu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden (İhale İşleri Şefliği) ücreti karşılığında temin edilebilir.

Madde 4- İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; ihaleye girebilmek için isteklilerden aşağıdaki evrak istenecektir;

4.1. Gerçek Kişilerden:

4.1.1. İkametgah belgesi,

4.1.2. Nüfus cüzdan sureti,

4.1.3. Noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

4.1.5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

4.1.6. İlgisine göre Ticaret veya Sanayi Odasından, Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, gerçek kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve ihalede belirtilen sektöründe faaliyet gösterdiğine dair belge,

4.1.7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

4.2. Tüzel Kişilerden:

4.2.1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

4.2.2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

4.2.3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

4.2.4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

4.2.5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

4.3. İSTEKLİNİN ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE

Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (4.1.1.) veya (4.1.2.) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR