Yazdır

KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kantin yeri kiraya verilmesi ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450604
Şehir : İzmir / Çiğli
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
EGE TELGRAF 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : ANA KAMPÜS YERLEŞKESİ MERKEZİ DERSLİKLER B BLOKTA 200 M2 KAPALI ALAN
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Alt Birimi : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, PAZARLIK USULÜ
İhale Tarihi : 02.11.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer : İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ –İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE SALONU- (HAVA ALANI YOLU 33/2 BALATÇIK ÇİĞLİ İZMİR MERKEZ OFİS 2 BİNASI ZEMİN KAT)
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
KANTİN YERİ KİRAYA VERİLECEKTİR

KANTİN YERİ KİRALAMA İŞİ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51-g maddesine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin

a) Adresi

:

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

BALATÇIK MH. HAVAALANI ŞOSESİ CD. NO 33/2 ÇİĞLİ/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2323293535 - 2323860888

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@ikc.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

www.ikc.edu.tr


2-İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

ANA KAMPÜS YERLEŞKESİ

MERKEZİ DERSLİKLER B BLOKTA 200 M2 KAPALI ALAN

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 36 (otuzaltı) aydır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ –İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE SALONU- (HAVA ALANI YOLU 33/2 BALATÇIK ÇİĞLİ İZMİR MERKEZ OFİS 2 BİNASI ZEMİN KAT)

b) Tarihi ve saati

:

02.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. a)- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nezdindeki ilgili banka hesabına yatırılan ve toplam ilk teklif bedelinin %10 u kadar geçici teminatın yatırıldığına dair dekont aslı veya herhangi bir bankadan alınacak teminat mektubu aslı, (2886 sayılı Devlet İhale kanununda 26.maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)

b)- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

c)- Nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

d)- Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Kayıt Belgesi

d.1) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d.2) Tüzel kişi olması halinde, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

d.3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin (d.1) ve (d.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

e)- Teklif veren/teklifi imzalayan şahsa ait Adli sicil kaydı bulunmadığına dair belge (son 3 ay içinde alınmış)

f)- Noter tasdikli imza beyannamesi

f.1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

f.2)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tastikli imza sirküleri aslı veya noterden tastikli sureti.

f.3) Ortak girişim olması halinde girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzelkişilerin her birinin (f.1) ve (f.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge

g}-İhale tarihinden önceki aya ait SGK pirim borcu borcu olmadığını gösterir belge,

h) İhale tarihinden önceki aya ait vergi borcu borcu olmadığını gösterir belge,

ı)- Doküman alındı belgesi.

j)- İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği

k)- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım sağlanıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi gerekir.

l)- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile, ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

m)- Yüklenicinin iştigal alanı ve son ortaklık durumunu gösteren ticaret sicil gazetesi ,ve/veya iştigal alnını gösteren sanayi/ticaret/meslek odası belgesi sunulacaktır.

5. -İLK TEKLİFLERİN ALINMASINDAN SONRA YAPILACAK BELGE KONTROLÜNDE YETERLİ BULUNAN İSTEKLİLER İLE İHALEYE DEVAM EDİLECEKTİR.

-HAZIR BULUNAN İSTEKLİLER HUZURUNDA SIRAYLA TEKLİFLER ALINARAK İHALE SONUÇLANDIRILACAKTIR.

-İHALEDE KANTİN İÇİN TEKLİF EDİLECEK ASGARİ AYLIK KİRA BEDELİ 9.414,00-TL. OLUP ,ARTIRIMLAR 100.00-TL .VE KATLARI OLACAK ŞEKİLDE YAPILACAKTIR.

-İHALEDE ARTIRMA SAYISINDA SINIR OLMAYIP TEK BİR İSTEKLİ KALANA KADAR ARTIRIMA DEVAM EDİLECEKTİR.

uygulanacaktır.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, her gün mesai saatleri içinde İdari ve Mali işler Daire Başkanlığında (Mithatpaşa Cad. No: 584 Konak İZMİR) görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin 50,00-TL karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunludur. İhale bedeli İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nezdinde bulunan Kurumumuza ait Vakıfbank Karşıyaka Şb.TR-920001500158007298882305-IBAN nolu hesaba havale edilecek ve doküman alındı makbuzu ihale dokümanına eklenecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ-İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI-SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


İŞİN ADI TAHMİNİ BEDEL(36 AYLIK) İHALE GÜN VE SAATİ

KANTİN YERİ KİRALAMA İŞİ 02.11.2016 SAAT:10.00

KANTİN 338.904,00 TL.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR