Yazdır

AKÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR D. BŞK.

Kantin ve çay ocağı kiralama ihale ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450474
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KOCATEPE 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KOCATEPE 24.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 02.11.2016 14:30
Son Başvuru Tarihi ve Adresi : İstekliler şartnameleri mesai saati içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görebilirler, ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını 100,00-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur
İhale Türü : Kiraya Verme
Niteliği, Türü, Miktarı : Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı aşağıda adı ve yeri belirtilen kantinlerin ve çay ocaklarının işletim hakkı 3 (Üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırma yapmak üzere ihaleye konulmuştur.
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Gazlıgöl Yolu Ahmet Necdet Sezer Kampusü C Blok Zemin Kat Z006 Afyonkarahisar adresindeki toplantı salonunda
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİNE AİT KANTİNLERİN

İŞLETİM HAKKI İHALESİ İLANI

1-Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı aşağıda adı ve yeri belirtilen kantinlerin ve çay

ocaklarının işletim hakkı 3 (Üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince açık teklif usulü ile tahmini bedel üzerinden artırma yapmak üzere ihaleye konulmuştur.

2- İhale , Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Gazlıgöl Yolu Ahmet Necdet Sezer Kampusü C Blok Zemin Kat Z006 Afyonkarahisar adresindeki toplantı salonunda 02.11.2016 Çarşamba günü aşağıda belirtilen saatte yapılacaktır.

3-İhale yeri Afyon Kocatepe Üniversitesi olup, ihale konusu muhammen bedel ile geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

4-İstekliler şartnameleri mesai saati içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görebilirler, ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını 100,00-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur.

5-İstekliler teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerleri verebilirler. Nakden yatırılan teminatlar Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının veznesine veya T.C.Vakıflar Bankası Afyonkarahisar Şubesindeki TR83 0001 5001 5800 7294 5866 28 no’lu hesabına ihale saatine kadar yatırılması gerekmektedir.

6-- İhaleye katılabilme şartları ve isteklilerden istenilen belgeler:

A -Kanuni İkametgah Belgesi(Gerçek Kişiler İçin)

B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi(Bir dilekçe ile ibraz edilecektir.)

C- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2016 yılı için geçerli olacaktır.)

a)Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasına veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D- İmza Sirküleri Vermesi

a)Gerçek kişi olması halinde noter tastikli imza sirküleri

b)Tüzel kişi olması halinde,tüzel kişiliğin noter tastikli imza sirküleri(Türkiye’de

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış

olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

E- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması)gerekir.

F- Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

G- İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge.

H- İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca gurubun bütün ortakları idareyle yapacakları ihale sözleşmesinin şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

L- Diğer Belgeler:

a) Cumhuriyet Savcılığından alınacak iyi hal belgesi(Gerçek kişi ise kendisinin, tüzel kişilik veya ortak girişim halinde ise, ortakların tümünün)

b) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olmalarına göre Sosyal Güvenlik Kurumuna ve kayıtlı bulunduğu vergi dairesine ihale tarihi itibariyle borcu bulunmadığına ilişkin taahhütname (ilgililer borçlu olmadıklarını bir dilekçe ile beyan edeceklerdir, ihale üzerinde kalan istekli ise sözleşme imzalanmadan önce yukarıda sayılan kurumlardan alacağı ve ihale tarihi itibariyle borcu olmadığını gösterir belgeleri ibraz edecektir.)

c) Kantinde çalıştırılacak işçi sayısı idarece ihale sonrasında tesbit edileceğinden, istenilen miktarda işçi çalıştırılacağı istekli tarafından bir dilekçe ile taahhüt edilmesi gerekmektedir.

Bütün belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. İstenilen belgelerden herhangi birinin ibraz edilmemesi halinde, istekli ihale dışı bırakılır.

7-Posta ile yapılacak müracaatlar ihale tarihi olan 02.11.2016 Çarşamba günü ihale saatine kadar kabul edilir.

8-İlan olunur.

Sıra Kantin ve Çay Muhammen Geçici İhale İhale

No: Ocaklarının Yeri Bedeli Teminat Tarihi Saati

1- Afyon Kocatepe Üniversitesi 460.000,00 TL 13.800,00 TL 02.11.2016 14:30

Ahmet Necdet Sezer Araştırma

ve Uygulama Hastanesi A Blok

kantini, A Blok arka giriş kantini,

C Blok poliklinik karşısı kantini,

D Blok kantini,D Blok acil giriş

kantini,Tıp Fakültesi binası kantini,

Afyon Meslek Yüksekokulu kantin

ve Çay Ocakları.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR