Yazdır

ORDU İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Kantin kiraya verme

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496055
Şehir : Ordu / Altınordu
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU YORUM 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ORDU YORUM 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 06.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Ordu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  Toplantı Salonu
Niteliği, Türü, Miktarı : Kafeterya - Oturma Salonu  Kiralama İşi
İhale Türü : Kiraya Verme
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

Sağlık Bakanlığı - Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası Kafeterya - Oturma Salonu Kiralama İşi

Mah./Köy

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Kiraya verilecek kısmı (m²)

Kiralama Süresi

İmar Durumu

Tahmin edilen Bedel(1 Yıl) (TL)

Geçici Teminat

Miktarı (TL)

İhalenin Tarih Ve Saati

Bucak Mah.İbni Sina Cad.

Kafeterya -Oturma Salonu

7-8

296

140

19.982,82

232

3 Yıl

Hastane

478.489,17

143.546,75

06.12.2016

10:00

1-Yukarıda bölümde nitelikleri belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi, Ordu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2- İhale konusu işlere ait şartnameler ve ekleri Ordu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Halk Bankası TR260001 2009 6490 0005 0000 42 İban Nolu hesabına 100,00 TL(Yüz Türk Lirası) yatırarak Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası (Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi) baştabip yardımcısı odasından satın alınabilir veya ücretsiz görünebilir.

3-İhaleye katılacak isteklilerin, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte tekliflerini İhale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup (Tekliflerin 2886 sayılı Kanunun 37. madde kapsamında hazırlanması gerekmektedir.) postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İhale ile ilgili yeterlilik kriterleri, istenilecek belgeler ve bilgiler;

a) Adres Beyanı veya İkametgâh Belgesi,

b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası bildirmeleri,

c) Geçici teminata ilişkin belgeler (tedavüldeki türk parası, bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri, 2886 sayılı kanununun 27. maddesine göre düzenlenmiş süresiz teminat mektupları, hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ( Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabul eden satış değerleri esas alınır), bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Genel Sekreterliğimiz Halk Bankası TR260001 2009 6490 0005 0000 42 İban Nolu hesaba yatırılması zorunlu olup bunlar komisyonlarca teslim alınmaz.

d)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletnamelerinin aslı veya noter tasdikli örneğini vermelerini,

f) Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.(Aslı)

g) Şartname alındı makbuzu (Aslı)

h) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Meslek Odasından Kantin-Kafeterya-Büfe işi ile iştiğal ettiğine ve gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz olduğuna dair Meslek Odası Belgesi veya bu işler için alınmış onaylı belge (İhalenin içinde olduğu yılda alınmış)(Aslı veya Aslı Gibidir yapılmış sureti)

4- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu her hangi bir sorumluluk kabul etmez,

5- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR