MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kafeteryanın kiraya verilmesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00698825
Şehir : Muğla / Menteşe
Yayınlandığı Gazeteler

DEVRİM 11.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DEVRİM 13.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yoğun Bakımlar Katı Kafeteryasının kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2017 10:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nden

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Yeni Hastane Binası)-Ana Giriş Kafeteryası – Yoğun Bakımlar Katı Kafeteryası - 18 Takım Otomat (Sıcak/Soğuk Yiyecek – İçecek Satış Makinesi)

Taşınmaz No Mahallesi Pafta/Ada/Parsel Kiralanacak Kısım m² Kullanım
Amacı
Kiralama
Süresi
Yıllık Tahmini
Bedel (TL)
Geçici Teminat
(%30)
İhale Gün
Saati
- - - T: 851 m² Kafeterya 36 ay 480.000,00-TL 144.000,00-TL 21.11.2017
10:00

 1. Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne tahsisli yukarıda nitelikleri yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Geçici birim - Karamehmet Mah. Abdi İpekçi Cad. No:70 Menteşe/MUĞLA) Toplantı Salonu’nda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
 2. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı’ndan (Karamehmet Mah. Abdi İpekçi Cad. No:70 Menteşe/MUĞLA // Tel: 0(252) 214 4041 Dah:320-116) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını Genel Sekreterliğimizin Türkiye Halk Bankası Muğla Şubesi IBAN:TR940001200925900004000019 no’lu hesabına doküman bedeli olan 100-TL (Yüz Türk Lirası) yatırarak yukarıda belirtilen adresten doküman satış işlemleri yaptırması zorunludur.
 3. Katılımcılardan istenilen belgeler:
  1. Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgâh belgesi veya Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı adres belgesi)
  2. Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
  3. Gerçek kişilerin üzerinde T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanının idarece aslı görülmüştür onaylı sureti, tüzel kişilerin ise vergi numaralarını gösterir belge,
  4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
   1. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
   2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten ve son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  5. Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletnamesi ve imza sirküleri.
  6. Tahmini bedelin en az % 30‘ u kadar geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu. Teminat mektubu dışındaki teminatlar Genel Sekreterliğimizin Türkiye Halk Bankası Muğla Şubesi IBAN:TR940001200925900004000019 no’lu hesabına yatırılması ve makbuzların teklif zarfı içersinde sunulması zorunludur. (Teminatlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabileceği gibi, banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici ve süresiz olması gerekir.)
  7. İhale dokümanının satın alındığına dair dekont veya makbuz.
  8. İlan tarihinden sonra düzenlenmiş SGK ve vergi borcu olmadığını gösterir belge.
  9. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığını gösterir belge.
  10. Adli sicil kaydı belgesi.
  11. İstekliler idarece düzenlenen şartnameyi kabul edeceklerine ilişkin beyanda bulunacaklar. (Kira Şartnamesinin her sayfası imzalı ve son sayfada bulunan bilgileri doldurarak imzalı bir şekilde teklif zarfı içerisinde sunulacaktır.)
  12. Gerçek kişilerin kendilerinin, tüzel kişiliklerde ise ortaklardan en az birinin veya son iki yıldır firma bünyesinde çalışanlardan en az birine ait Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Büfe/Kantin/Kafeterya Ustalık veya Kalfalık Belgesi.
  13. İstekliler ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olmalıdır.
  14. İstekliler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işletme kayıt belgesi getireceklerdir.
  15. İstekli; İhale İlan tarihi itibari ile en az 500 (Beş yüz) yataklı hastane Büfe/Kantin/Kafeterya işletmeciliği yaptığını veya Muğla İl sınırları içerisinde son iki yıl aktif olmak şartıyla, en az iki adet gıda üretim işletmesi olduğunu belgeleyecektir.
  16. İstekli gerçek kişi ise oda kaydında, tüzel kişilik ise ticaret sicil gazetesinde Büfe/Kantin/Kafeterya veya Gıda İşletmeciliğinin faaliyet konusu içinde olduğunu ibraz edeceklerdir.
  17. İstekli firmanın bünyesinde son 2 (iki) yıldır Gıda Mühendisi çalıştırıyor olması gereklidir. İstekli bu durumu SGK kayıtları ile belgeleyecektir.
 4. Teklifler ihale saatinden önce kapalı zarf içerisinde ve zarfın yapıştırılan yeri imzalı bir şekilde kapatılmış olarak komisyona sunulmak üzere idare personeline teslim edilecektir. İhale tarih ve saatinden sonra sunulan teklif zarfları teslim alınmayacaktır.
 5. Postayla yapılacak olan başvurularda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır.
 6. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve ihale komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 7. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İLANEN DUYURULUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR