VAN İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Kafeterya/kantin yeri kiralama ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00491488
Şehir : Van / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

BAHÇESARAY SESİ 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
06.12.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Van Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ihale odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

VAN İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ’NDEN

CİNSİ

BULUNDUĞU YERİ

MAHALLESİ

PAFTA NO

ADA NO

PARSEL NO

KİRALANACAK YÜZÖLÇÜMÜ

KİRA SÜRESİ

İLK YIL MUH. KİRA BEDELİ

İLK YIL ELEKTRİK SU VE ISINMA BED.

GEÇİCİ TEMİNATI

(%30)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Kafeterya/Kantin

Bahçesaray Devlet Hastanesi

Bahçesaray/VAN

İslam Mah.

L49-C-12-D

181

59

13 m2

3(üç) yıl

6.545,00TL

Kira Şartnamesindeki şartlar geçerli olacak

1.963,50TL

06.12.2016

14:00

Yukarıda Cinsi, Bulunduğu Yeri, Mahallesi, Pafta, Ada, Parsel, Yüzölçümü, Kira Süresi, İlk Yıl Muhammen Kira Bedeli, İlk Yıl Elektrik-Su-Isınma Bedeli ve Geçici Teminatı yazılı ;

Kafeterya/Kantin Yeri Kiralama İşi Van Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ihale odasında yapılacak ihale ile kiraya verilecek.

*İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık teklif usulü ile yapılacaktır.

*İhale ile ilgili şartname ve ekleri her gün mesai saatleri içerisinde Van Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nde görülebilir.

*İhalesi yapılacak kafeterya alanı isteklilerce ilgili Hastanelerde görülebilir. İhale sonrasında taşınmaza dair yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

*2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:

1- İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Genel Sekreterlik Merkezi Satınalma Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

2- Geçici teminat ve şartname bedeli dokümanın alındığına dair makbuz. Geçici teminat; tahmini bedelin en az %30 oranında, Teminat Mektubu verilmesi halinde Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları 2886 Devlet İhale Kanununca süresiz olacaktır. Geçici teminat bedeli Genel Sekreterlik muhasebe birimine veya IBAN:TR60 0001 2009 3390 0005 0001 07 Halk Bankası Van Şubesine yatırılacak, yatırılacak tutarlar ve teminat adı açıklamalar kısmında belirtilecektir.

3-Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.

4- Tebligat için ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak)

5-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

6- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

7- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

8- Savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli sicil kaydı Belgesi(Adli kaydının olması halinde işletmeye engel teşkil edip etmediği ihale komisyonunca değerlendirilecek)

9- İhalenin İlk İlan tarihinden itibaren, Vergi Dairesinden borcunun bulunmadığına dair belge

10-İhalenin İlk İlan tarihinden itibaren, SSK borcunun bulunmadığına dair belge

11-İlgili Kafeterya İhalesine; kantincilik işletmenliği ustalık belgesi veya mesleki ve teknik diploması (Aşçı, Pastacı, Otelcilik) olan istekliler veya Kamu kurumlarında kafeterya/kantin işletmeciliği yaptığını belgeleyenler, firmasının faaliyet alanında büfe, kafeterya, lokanta, pastane, otelcilik, market işletmeciliği yapanlar, yemek hazırlama ve sonrası hizmet gerçekleştiren firmalar girebilir.

12- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi ve geçici teminat hariç istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

* Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

* İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.

* Firmaların kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan firmaların şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.

- İhaleye iştirak edeceklerin, İhale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak Van İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığına teslim etmeleri gerekir. İlgili Başkanlık dışında dosya teslimi olmayacaktır. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir.

Teminatların ihale gün ve saatine kadar yatırılması zorunludur.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR