Yazdır

BATMAN İLİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Kafeterya işletme hakkı kiraya verilecektir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00497352
Şehir : Batman / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

BATMAN SONSÖZ 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BATMAN SONSÖZ 06.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Tarihi : 13.12.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

Batman İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

İşletme Hakkının Kiraya Verilmesine İlişkin İhale İlanı

S.No

Taşınmaz Numarası

Tapu Kaydı Mahalle/Köy

İşletme Hakkı Verilecek Yer

Pafta/Ada/ Parsel No

Cinsi

İşletme Hakkı Verilecek

Yerin Yüzölçümü (m2)

İşletme Hakkı Verilecek

Yerin Kullanım Amacı

İlk Yıl Tahmini İşletme Hakkı Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Gün ve Saati

1

Demiryolu Köyü

Batman Bölge Devlet Hastanesi

…./26

…./2617

2575

Hastane

345

Kafeterya

472.500,00 TL

94.500,00 TL

13/12/2016-10:00

 1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların bünyesinde bulunan Büfe, Kafeterya ve çay ocaklarının işletme hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen gün ve saatte Batman İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Gültepe Mah. T.P.A.O Bulvarı Eski Devlet Hastanesi İdari Bina Kat: 2 Merkez/BATMAN) toplanacak Komisyon huzurunda kiraya verilmek üzere ihaleleri yapılacaktır.
 2. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar;
  1. Geçici teminatı, (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankaları­nın verecekleri süresiz teminat mektupları, (Teminat Mektuplarının limit içi süre­siz ve teyit yazısı ile birlikte getirilmesi gerekir) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edi­len Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri;
  2. Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, (İkametgah Belgesi)
  3. Tebligat için Türkiye'de adres gösteren belgeyi,
  4. Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi.
  5. Gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını bildirmeleri ve Nüfus cüzdan suretle­rini vermeleri; (Aslı İhale sırasında ibraz edilecektir.), Tüzel kişilerin ise vergi kim­lik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bu­lunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicile kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edil­miş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yuka­rıda (a) ve (c) bentlerinde ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya tek­lifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermeleri zorunludur.
  6. Kiralama ihalesine katılacak gerçek veya tüzel kişilerin, herhangi bir resmi kurumda bulunan büfe, kantin, kafeterya, çay ocağı v.b. bir yer işletmeciliği yapmış olmaları, resmi kurumlarda bu işi yapanların ilgili kurumdan alacakları resmi bir yazıyı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bulunan kantin yeri işletmeciliğini yapmış olanların ise kantin işletmeciliği ustalık belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca ilgili kurumlardan alınacak ve herhangi bir kira ve genel gider borcunun bulunmadığı ile sözleşmesinin herhangi bir nedenle feshedilmediğine ilişkin belgeler de ibraz edilmelidir. Bu belgeleri ibraz etmeyenler ihaleye giremeyeceklerdir.
  7. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumundan prim borcu ile Vergi Dairesinden vergi borcunun olmadığına ilişkin belge ibraz edeceklerdir.
  8. İhaleye katılacak ve halen bir büfe, kantin, kafeterya, çay ocağı vb. bir yeri işleten isteklilerin kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odada kayıtlı olduğunu gösterir belge getirecektir.
  9. İhaleye katılacak istekliler, Kamu İhalelerinden Yasaklı Olmadığına ilişkin belgenin aslını ibraz edecektir.
  10. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin halen işlettikleri büfe, kantin, çay ocağı, kafeterya vb. yerler için ilgili idareden alınmış herhangi bir kira ve genel gider borcunun olmadığını gösterir belgenin aslı getirecektir.
  11. İhale dokümanının teslim alındığına dair belge.(İhaleye katılmak için ihale dokümanının alınması zorunludur).
 3. İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Batman İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Gültepe Mah. T.P.A.O Bulvarı Eski Devlet Hastanesi İdari Bina Kat: 2 Merkezi Satın alma Biriminden 100 TL (Yüz TL) karşılığında temin edilebilir. Şartname bedeli Türkiye Halk Bankası Batman Şubesi nezdinde TR 53 0001 2009 6750 0005 0001 05 İBAN No’lu banka hesabımıza yatırılması gerekir.
 4. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon baş­kanlığına ulaşması şarttır.
 5. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.
 6. Geçici teminat oranı 94.500,00 TL (Doksandörtbinbeşyüz TL) ’dir. Geçici teminat tutarı Türkiye Halk Bankası Batman Şubesi nezdinde bulunan TR 53 0001 2009 6750 0005 0001 05 İBAN No’lu hesaba yatırılması veya banka teminat mektubu getirilmesi gerekmektedir.
 7. Ödenmesi gereken Vergi, Resim, Harç ile benzeri yükümlülükler müşteriye aittir.
 8. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 9. Şartnamede istenen diğer belgeler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR