MALATYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Kafeterya, büfe ve kantin kiralanması ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00497555
Şehir : Malatya
: 1000
Yayınlandığı Gazeteler

BUSABAH 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BUSABAH 06.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Malatya Devlet Hastanesi bağlı birimlerinde Toplam 1.000,00 m² alanda 5 Adet Sabit büfe ve 4 Adet mobil büfe olarak Kullanmak Üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesi gereğince 36 ay süreyle kiralama işi
İhale Tarihi
:
12.12.2016 10:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

MALATYA ILI KAMU HASTANELER BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI

İlimizde bulunan (1) numaralı tabloda yer alan taşınmaz malların belirtilen kısmının belirtilen amaçta kullanılmak üzere 36 ay süre ile kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74.Maddesine göre Yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmenliğinin 27/b Kapsamında Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO

SIRA

MAHALLE/

MEVKİİ/

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HAZİNE

TAHMİNİ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI YILLIK BEDELN %20 (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE

NO

KÖYÜ

SOKAĞI

CİNSİ

NO

NO

NO

(m²)

PAYI

FİİLİ DURMU

(İLK YIL)

SAATİ

(TL)

1

Özalper Mah.

-

Hastane

…/20

5498

1

984,00

Tam

Kafeterya Büfe

1.458.364,30 TL

291.672,86 TL

12.12.2016

10:00

2

Turgut Özal Mah.

-

Hastane Beydagi kampüsü

4427

2

10,00

Tam

Kafeterya Büfe

3

Fırat Mah.

-

Hastane Semt Polikliniği

45

41-42

6,00

Tam

Kafeterya Büfe

AÇIKLAMA: Malatya Devlet Hastanesi ve bağlı birimlerinde Toplam 1.000,00 m² alanda 5 Adet Sabit büfe ve 4 Adet mobil büfe olarak Kullanmak Üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesi gereğince 36 ay süreyle kiraya Verilecektir

1-İdarenin

a) Adresi

:

Hamidiye Mah.İnönü Cad.No:5Kat:1 Merkez/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası

:

(0422)3245603 – (0422)3245600

c) Elektronik Posta Adresi

:

khb44.satınalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

www.malatyakhb.gov.tr

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Malatya Devlet Hastanesi bağlı birimlerinde Toplam 1.000,00 m² alanda 5 Adet Sabit büfe ve 4 Adet mobil büfe olarak Kullanmak Üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesi gereğince 36 ay süreyle kiralama işi

b) Yapılacağı yer

:

Malatya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

c) Süresi

:

01.01.2017 tarihinde başlanacak olup, 31.12.2019 tarihine kadar devam edecektir..

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Malatya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlik ihale Salonu, Hamidiye Mah. İnönü Cad. No:5 Kat:5 Merkez/MALATYA

b) Tarihi ve saati

:

12.12.2016 - 10:00

4-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a)İstekliler Geçici teminatı 12 Aylık Kira Bedelinin %20’i oranında olan tutarı Malatya İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Döner Sermaye Muhasebe Birimi veya Halk Bankası Beydağı Şubesi IBAN : TR620001200155400005100009 Nolu hesaba yatırılacaktır.

-Geçici teminat (tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b)Tebligat için Türkiye de Adres beyanı T.C. Kimlik Numarası Telefon ve Faks numaraları.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;

-Gerçek kişi olması halinde ikametgah ilmühaberi ile Nüfus Kayıt Örneğinin aslı veya nüfus cüzdanın arkalı önlü fotokopisi ve T.C Kimlik numarasını,

-Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge;

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

-Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

-Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, Son bir yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği veya Genel Sekreterliğimizce onaylanmış fotokopisi

e) İhale dokümanı satın alındığına dair belge;

f) İkametgâh ilmühaberi. ( 6 aydan eski olmamak.)

g) İstekliler ihale tarihi itibariyle SGK ve Vergi Borcu olmadığına dair belgeleri ihale dosyasında sunmak zorundadır.

h) İstekliler adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ile Cumhuriyet Başsavcılığından ihale yılı içinde alınmış sabıka kayıt belgesinin aslı Komisyona ibraz edilecektir.

i) İhaleye katılacak olan istekliler, ihale tarihi itibari ile son 5 yıl içinde en az 2 (iki) yıl kantin, kafeterya, büfe veya çay ocağı çalıştırmış olmak ve bununla ilgili belgelerin aslı veya onaylı suretlerini ihale komisyonuna sunmak zorundadır. (Kamu veya Özel Sektörde yapılan işlerde idareden alınacak belge, 2 (iki) yılı kapsayacak vergi levhasını veya iş yeri açma-çalıştırma ruhsatını, kendi namına işletmecilik yapanlar ise 2 (iki) yılı kapsayacak vergi levhasını veya işyeri açma-çalıştırma ruhsatını sunacaklardır.)

5- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satın alma Biriminde bedelsiz olarak görülebilir ve Malatya İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Döner Sermaye Muhasebe Birimi veya Halk Bankası Beydağı Şubesi IBAN : TR620001200155400005100009 Nolu hesaba 100 (Yüz)TL yatırarak temin edilebilir

6-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

7-Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez

8-Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri alıcısına aittir

9-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74.Maddesine göre Yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmenliğinin27/b Kapsamında Açık Teklif Usulü genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR