SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

İş yeri satışı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00454161
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

SİVAS İRADE 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SİVAS İRADE 21.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Alt Birimi
:
Sivas İl Özel İdaresi
İhale Kayıt No
:
2886
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Gayrimenkul satışı
İşin Yapılacağı Yer
:
Çarşıbaşı Mahallesi 3986 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı Bodrum Kat 1 bağımsız bölüm nolu 320,00 m2 yüzölçümlü ve işyeri
İhale Tarihi
:
08.11.2016 10:00
Muhammen Bedel
:
60000 TL
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN


1- Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait Sivas Merkez tapunun Çarşıbaşı Mahallesi 3986 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı Bodrum Kat 1 bağımsız bölüm nolu 320,00 m2 yüzölçümlü ve işyeri vasıflı taşınmaz mal; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesi uyarınca Kapalı Teklif usulüyle satılacaktır.
2- Taşınmazın muhammen bedeli 2.000.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 60.000,00 TL’dir.
3- İhale, İl Encümenince 08 Kasım 2016 Salı günü saat 10.00’da Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4- İhaleye ilişkin şartname, Sivas İl Özel İdaresi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir/temin edilebilir.
5- İSTEKLİLERİN : Aşağıdaki belgeleri içeren Kapalı Teklif Zarflarını ihale saatine kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekmektedir.
a) İç Zarf (Teklif Zarfı)
b) Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti)
c) Tebliğe esas ikamet belgesi,
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnamesi,
e) İstekli tüzel kişilik ise bağlı olduğu oda kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,
f) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,
g) Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına 60.000,00 TL tutarındaki geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu (Sivas İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu.
h) Şartname. (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.)
6- İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
7- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR