BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık muhtelif taşınmazlar (toplu satış)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00495863
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/300 ESAS
Muhammen Bedeli
:
0 TL
İlk İhale Tarihi
:
14.02.2017 09:20
İkinci İhale Tarihi
:
14.03.2017 09:20
İhale Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2016/300 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen (aşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

AŞAĞİDA YAZILI TAŞINMAZLARIN KONUMU:
Satışa ilişkin dosyada mevcut 24/10/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre "Değerinin tespiti istenen taşınmazın bulunduğu mevki, imar durumu, konumu, çevre teşekkülü, alt yapı ve Belediye hizmetlerinden yararlanma durumları, bölgeye olan talep ve bu taleplerden oluşan serbest alım satım rayiçleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına olan yakınlık derecesi. Kartopu sokağa cepheli, çamlık caddesine. Ferit Selim Paşa caddesine, 500. Yıl bulvarına yakın mesafede oluşu, dava konusu taşınmazın emsallere göre mukayesesi, alanı, eksik ve üstün yönleri göz önüne alınarak ve piyasa araştırması yapılarak değerlendirme yapılmıştır. Taşınmazlar iş yeri olarak kullanılmakladır." denilmekledir.

TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU:
İmar Durumu:
Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2016 tarihli 20306 sayılı yazıları ile: Bahçclicvlcr İlçesi Siyavuşpaşa Mahallesi 28 pafla.1323 parsel sayılı yer 21.06.2009 l.t. 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında ikiz nizam 6 kat yapılanma şartlarında konut alanında kalmaktadır. Onaylı mimari projesinde zemin kaı 3 No.lu bağımsız bölüm net 28 m2,bodrum kat 1 numaralı bağımsız bölüm net 142 m2 alanlıdır.

TAŞINMAZLARIN ADRESİ:
Adresi :
Siyavuşpaşa Mahallersi Kartopu Sokak No:7 Bahçelievler / İSTANBUL

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı
: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., Bahçelievler Mevkii, 1323 Parselde Kayıtlı 256,00 nı2 Yüzölçümlü Arsada Kain, 6/80 Arsa Paylı, Bodrum Kat, I Nolu Bağımsız Bölüm, Kat İrtifaktı, İş Yeri Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 24/10/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre "Değerinin tespiti istenen iş yeri binanın bodrum katında bulunmaktadır. Bodrum katta 1 adet iş yeri ve sığınak vardır. Girişi dışarıdan sol yan cepheden ve zemin kattaki 3 numaralı dükkanın içinden inilerek kullanılmaktadır. Ferhat İçgc tarafından diş laboratuvarı ve deposu olarak kullanılmaktadır. İhtiyacına göre dizayn edilmiştir. Zemini seramik kaplıdır. Lavo- c 1er vardır. İş yerinde elektrik sudoğalgaz vardır. Her türlü Belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Alanı 69.35 m2 kadardır." denilmekledir.

Kıymeti :450.000.00 TL

KDV Oranı :%18

TAŞNMAZ ŞERH / BEYAN / İRTİFAK

Beyan : Y.PLANI: 26/12/1977

1. Satış Günü : 14/02/2017 günü 09:20 -09:30 arası

2. Satış Günü : 14/03/2017 günü 09:20-09:30 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :
İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., Bahçelievler Mevkii, 1323 Parselde Kayıtlı 256,00 m2 Yüzölçümlü Arsada Kain, 4/80 Arsa Paylı, Zemin Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm, Kat İrtİfaklı, Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 24/10/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre ."Değerinin tespiti İstenen zemin kat 3 numaralı dükkanın zemini seramik duvarları boyalıdır. Zemin kattaki dükkanın net alanı 25.60 m2 dir. İçeriden merdivenle bodrum katla bulunan 1 numaralı iş yerine inilmekledir. Bodrum kattaki iş yeri ile birlikte kullanılmakladır. Dükkanda elektrik su doğalgaz vardır. Her türlü Belediye hizmetinden faydalanmaktadır." denilmektedir.

Kıymeti :250.000.00 TL

KDV Oranı :%I8 TAŞINMAZ ŞERH / BEYAN / İRTİFAK Diğer: Beyan : Y.PLANI: 26/12/1977

1. Satış Günü : 14/02/2017 günü 09:50 -10:00 arası

2. Satış Günü : 14/03/2017 günü 09:50 - 10:00 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------

Satış şartlan :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sin i,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen delerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifle bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının İbraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellaliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif etlikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki fark lan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsildi mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın laptı siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin (apuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan sattş ilanı tebligat yerine geçer.

7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipolek alacaklısına Ödenmesi durumunda, alakadarların satışı lakip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/300 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/11/2016

(İİK. m. 126)_
(*) İlgililer tabirine ini Hık hakkı sahipleri de dahildir.
* ; Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'c karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR