İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

İcradan satılık kargir dükkan

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00650150
Şehir : İstanbul
: 16
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 11.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/142SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
500000 TL
İlk İhale Tarihi
:
27.09.2017 10:30
İkinci İhale Tarihi
:
27.10.2017 10:30
İhale Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO : 2016/142SATIŞ

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı

TAPU KAYDI: İstanbul ili, Fatih ilçesi.,Şahsuvar Mahallesi.,, Ada/Parsel:166/11.,Yüzölçüm:16,00 m²., ANA TAŞ.NİTELİK:KARGİR DÜKKAN sayılı taşınmazüzerindeki "05/09/2005 Tarih ve 5475 Yevmiye sayılıKorunması Gerekli Kültür Varlığı" beyanıve bunlara bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.

İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
"Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu'na yazmış olduğu 24.08.2016 gün ve 6607 sayılı yazılarında;Fatih ilçesi;Şahsuvar Mahallesi,166 ada,11 parsel sayılı yer,İstanbul 4 numaralı,İstanbul 1 numaralı Yenileme Alanları,İstanbul 2 numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunarak Büyük Şehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan Fatih ilçesi Kentsel,Tarihi.Kentsel,Arkeolojik ,1 derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı uygulama İmar Planında ,2 Derece Koruma Bölgesinde ,3 ticaret Alanında kalmaktadır.11 parselin Eski Eser kaydı bulunmaktadır.Koruma Kurulundan karar alınmadan uygulama yapılamaz."Denilmektedir.

ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
"İstanbul ili,Fatih ilçesi,Eminönü Şehsuvar Mahallesi,75 pafta,166 ada,11 parsel sayılı kargir dükkan Kadırga Liman Caddesi No:33/B kapı numaralı dükkandır.Halen Aygaz bayii olarak faaliyet göstermekte ve 16 m² kullanım alanlıdır.Yöre yoğun iskan ve işyeri,bölgesi olarak gelişim göstermiş olup,çevrede her türlü ihtiyacın karşılandığı alış veriş merkezleri ,bulunmaktadır.Ulaşım rahat ve kolay olup,davaya konu taşınmaza çok yakın ve yürüme mesafesindeki Ordu Caddesinden sağlanmaktadır.Bu cadde üzerrinde raylı ulaşım ve toplu taşıma araçları bulunmakta,günün her saatinde ve her yöreye vasıta bulmak kabildir."Denilmektedir.

GAYRİMENKULÜN KIYMETİ: Taşınmazın değeri 500.000,00TL(Beş yüz bin TürkLirası) olarak takdir edilmiştir.KDV oranı %18 dir.

SATIŞ ŞARTLARI : 1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi 27/09/2017 Çarşamba günü saat 10.30’ dan - 10.35’e kadar İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 27/10/2017CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.

Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 27/10/2017 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2016/142 Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.

Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.Bahsi geçen Taşınmaz için %18 KDV, Tüm taşınmazlar için ise , ‰ 5,69 D.V.,‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,

AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.

Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/142 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 31.07.2017

(İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR