Yazdır

NİĞDE 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık fabrika binası

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496052
Şehir : Niğde
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 10.02.2017 14:00
İlk İhale Tarihi : 13.01.2017 14:00
Muhammen Bedeli : 4754199 TL
Dosya Numarası : 2015/88 TLMT.
İhale Yeri : NİĞDE BELEDİYE MEZAT SALONU
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
NİĞDE
2. İCRA DAİRESİ
2015/88 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, 133 Ada No, 3 Parsel No, Fertek Köyü, Nğde Organize Sanayi bölgesindeki 25957,87 m2 taşınmaz tek katlı prefabrik betonarme Tecnico Fabrika binası aktif olmayan Taşınmazın yola olan doğu cephesi motifli bürüt beton duvar üzeri beton küpeşteli bahçe duvarı ile çevrili olup Güney batı kuzey cepheleri beton direkli üzeri kafes tel ve dikenli tel çit ile çevreli olup Fabrika binası toplam 3484 m2 olup fabrikanın içi boştur.Fabrika binası iki bölüm olup 1.bölüm Pvc cemakanlı üzeri çelik konstrikisyon olup asma tavan ile örtülü olup kapı ve camekanları ısı camlıdır.Müdür Muhasebe ve Planlama Mutfak yemekhane labaratuar soyunma odası ile duş wc lavabo 2.adet duş 2 adet wc ayak lavabolu olup zemini ve duvarları tavana kadar seramik kaplıdır.Mutfak tezgahı granit olup alt ve üst dolapları ahşaptır.2.Bölüm depo olarak kullanılmakta olup 2 adet otomatik kumandalı panel kapılıdır.Fabrika binası 2.sınıf C grubu yapı olup 4-5 yaş grubunda olup yıpranması %6 dır.
Adresi : Niğde İl, Merkez İlçe, 133 Ada No, 3 Parsel No, Fertek Köyü Organize Sanayi Bölgesi
Yüzölçümü : 25.957,87 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Dosyasında
Kıymeti : 4.754.199,45 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
Kaydındaki Şerhler :4562 Sayılı Orgazine Sanayi Bölgeleri kanunun 18 Maddesi uyarınca Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına "taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur" Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır hükmü yer almaktadır. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine istinaden Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde imar planlarında sanayi amaçlı olarak ayrılmış parsellerde ancak imalata ve üretime yönelik sanayi faaliyeti yapılabilmektedir. Organize Sanayi Bölgesinin Kuruluş Protokolünün 6. maddesi "O.S.B'de yer alacak katılımcıların temel vasıfları ile OSB'lerde kurulamayacak tesisler OSB yönetmeliğinde belirtilmiştir. İmar plan notlarına göre sektör sınırlamasına uygun olması, OSB'lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması, (O.S.B. uygulama yönetmeliği Madde 101)
Belli bir imalat programı bulunmayan tamirhane, depo, ambar, atölye olarak hizmet veren tesis olmaması, Fabrika niteliği arz etmeyen ve küçük sanayi siteleri kapsamına giren küçük sanayici olmaması belirtilmiş olup, 27.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 102. maddesi ve (08.08.2012 tarih ve 28378 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişik şekliyle) 101. maddesinde katılımcıların temel vasıfları ve kurulamayacak tesisler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

OSB'LERDE KURULAMAYACAK TESİSLER, TESİSLERDE ARANACAK NİTELİKLER, ARSA TAHSİSLERİ VE SATIŞLARI KURULAMAYACAK TESİSLER:
MADDE 101 -(Değişik R.G.: 8.8.2012 28378 /m.13) (1) OSB'lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz:
a) Karma ve ihtisas OSB'lerde;
1) Ham petrol rafinerileri,
2) Kömür veya bitümlü şiştin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler,
3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
9) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.
b) Karma OSB'lerde;
1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2) Petrokimya kompleksleri,
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
5) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,
6) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
7) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,
8) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.
(2) OSB; karma OSB'lerde, yukarıda sayılan tesisler ile OSB'nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, altyapı ve atıksu arıtma tesislerine etkilerini, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak, üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir."
TEMEL ŞARTLAR:
MADDE 102 (1) OSB'de arsa tahsisi için, kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması,
b) Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,
c) Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB'nin sağlayabileceğinden fazla olmaması,
ç) OSB'lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması.
MADDE 106 (1) (Değişik R.G.: 8.8.2012 28378/ m.14) Bakanlık kredisi kullanan OSB'lerde, arsa tahsisi yapılan katılımcılardan;
a) Tahsis bedelini defaten ödeyenlere veya tahsis bedelinden kalan borcu için teminat mektubunu,
b) OSB'nin kesin olarak belirleyeceği arsa bedelleri ile yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten noter tasdikli taahhütnamesini, OSB'ye verenlerden; 71 inci maddenin birinci fıkrasında aranan şartı gerçekleştirerek yatırımını tamamlayıp tesisi üretime geçenlere geri alım hakkı şerhi konulmadan, tesisi üretime geçmeyenlere ise geri alım hakkı şerhi konularak, ipoteksiz tapuları verilir. (2) Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına "taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur" şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.
MADDE 109 -
(1) Katılımcıların satın aldığı parsellerin tapu kayıtlarına geri alım hakkı şerhi konur.
(2) Katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.
(3) Bu arsalar katılımcılar veya mirasçıları tarafından borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamaz, devredilemez ve temlik edilemez. Bu husus tapuya şerh edilir. Arsa tahsis ve satışının şirket statüsündeki katılımcılara yapılması halinde, borcu ödenmeden ve tesis üretime geçmeden arsanın satışını ve spekülatif amaçlı işlemlerle mülkiyet hakkının devrini önlemeye yönelik tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.
(4) Arsa tahsisi veya satışı yapılan firmanın tasfiyesi halinde, firmanın katılımcı vasfını taşıyan ortağına veya ortaklarına tahsis hakkının devri mümkündür. Bu konudaki işlemlerin muvazaalı olup olmadığının tetkikiyle sonucuna göre gerekli tedbirleri almakta Bakanlık yetkilidir.
(5) OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB'nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.
(6) Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece OSB'nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.
(7) Bu husustaki yasaklara aykırılığın mahkemelerce tespiti halinde, arsa kimin tasarrufunda olursa olsun, tahsis veya satış tarihindeki bedeliyle geri alınarak bir başka katılımcıya tahsis ve satışı yapılır.
(8) Alıcı tapusunu aldıktan ve tesisini ikmal ettikten sonra devir ya da satış söz konusu olması halinde; OSB'nin yeni alıcı ile yapacağı sözleşmede, ilk alıcı ile yaptığı sözleşmede bulunan hükümleri çıkarma veya yeni hükümler koyma hakkı vardır.

1. Satış Günü : 13/01/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 10/02/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : NİĞDE BELEDİYE MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/88 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/11/2016İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR