Yazdır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık fabrika

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496532
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 06.03.2017 14:00
Muhammen Bedeli : 5600000 TL
Dosya Numarası : 2015/2477 ESAS
İhale Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu
İkinci İhale Tarihi : 13.04.2017 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2015/2477 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN Özellikleri :

İstanbul ili. Beyoğlu ilçesi. Bedrettin Mahallesi, Değirmen Mevkii, 927 ada. 6 parsel sayılı 1.057,00 m2 alanlı "KARGİR FABRİKA" vasıflı taşınmazın 14/25 hissesidir. Tapu kaydında "KARGİR FABRİKA" vasıflı olduğu anlaşılan parsel üzerinde bitişik nizam yapılaşma halindeki 6 kapı nokı zamin kat+3 normal kattan ibaret kargir yapının metruk ve kullanılamayacak durumda olduğu, cephedeki doğramaların kırılmış • camsız şekilde vc sadece cephe duvarlarının konstrüksiyonunun kaldığı yapının çalısının da yerinde olmadığı, mevcut durumuyla dış etkilere ve korozyona açık halde olduğu, içi boşaltılmış, ince işçilik adına da herhangi bir imalatın kalmadığı hususları rapor ile tespit edilmiştir. Söz konusu yerin Anbar Arkası Sokak ile Mavuzbaşı Değirmeni Sokak arasındaki parseller içinde yer aldığı, hemen bitişiğinde Tuz Ambarı olarak bilinen ve geçtiğimiz yıllarda restore edilerek yeniden kullanıma geçilen binanın bulunduğu, Şişhane'ye bağlanan Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddelerine ve çevre bağlantı yollarına yakın durumda olması sebebi İle konum olarak İBB Kasımpaşa Sosyal Tesislerinin vc Haliç Tersanesinin karşısına denk gelen sokak içinde yer aldığı, böylece Hal İç sahiline yürüme mesafesinde yakın olduğu kıymet takdir raporu ile bildirilmiştir. Taşınmazın gerek üzerinde bulunduğu, gerekse bağlandığı diğer cadde ve sokakların komple asfalt kaplı olduğu, taşınmaz çevresindeki tüm sokakların asfalt ya da kilit taşı kaplı, elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, telefon gibi alt yapı hizmetlerinin yanında temizlik hizmetleri gibi belediyenin verdiği diğer kentsel hizmetlerden de yararlandığı, ticari dinamizmi çok yüksek olan Şişhane'ye, Taksim'c, Kara köy-Perşembe Pazan'na ve Un kapanı Köprüsü ile de Aksaray-Fatih'e çok yakın konumda olduğu, yakın mesafedeki Kasımpaşa merkezinin genel görünümü itibarıyla konut ağırlıklı yerleşimden ve bu konutların günlük gereksinimlerini karşılayacak türden mahalle arası esnafların işlettiği küçük Ölçekli işyerlerinden oluşmasının da taşınmaza olumlu etkisi olduğu, tuğu bilinen Camiikebir Mahallesi' nin gerek İE1T Otobüs Hattı gerekse de Şişhane ile Okmeydanı arasında çalışan minibüs hattı ve son olarak Haliç'teki Şehir Hatları Vapur iskelesi'nden deniz ulaşımı olanaklarına sahip olduğu, ancak bölge bazında otopark sorununun olduğu, kıymet takdire konu yerde sokak üzerinde otopark ihtiyacının giderildiği kıymet takdir raporu ile bildirilmiştir. Fiili durumu yukarıda açıklanan ve üzerinde metruk halde, çatısız, kullanılamayacak durumda bir bina dış karkası bulunan Beyoğlu ilçesi, Bedrettin Mahallesi, Değirmen Mevkii, 927 ada, 6 parsel sayılı I.057,00m2 alanlı "KARGİR FABRİKA" vasıflı taşınmazın değerine etki eden tüm faktörler incelendiğinde; İstanbul'un kentsel gelişim sürecinde Pcra olarak bilinen Beyoğlu İlçcsi'nin tarihi dokunun büyük ölçüde bozulduğu, bu anlamda 21.12.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Uygulama İmar Planında H:9.50m. irtifa!ı, bitişik nizam, sosyal kültürel tesis alanında kalmakta olduğu ve söz konusu parselin komşusu, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli eski eser olduğundan Koruma Bölge Kurulu kararına göre uygulama yapılacağının belirtildiği görülen taşınmazın tapu kaydına göre 'fabrika' vasfında olmasına karşın fiili durumda üzerinde yaklaşık 80-90 yıllık metruk durumda bir bina bulunan taşınmazın, günümüzde planlı bölgede bulunuyor olmasından kaynaklanan bir değere sahip olduğu vc imar durumuna göre mevcut yapının yıkılması durumunda yerine deprem yönetmeliğine uygun imarlı, ruhsatlı, fonksiyonuna uygun şekilde yeni bina yapılmasının mümkün olduğu, tarihi dokusu nedeniyle son yıllarda imar planındaki tadilatın inşaat anlamında bir hareket getirdiği bölge genelinde taşınmazların gerek kiralama gerekse satış değerlerinin buna göre yükselen bir ivme gösterdiği verilerin karşımıza çıktığı ve bu verilere göre de satışa konu taşınmazın komşu parsel gereği sil alanı özelliklerine uygun olması için Koruma Kurulu kararı gereken sosyal kültürel tesis fonksiyonlu yeni yapı yapılabilme şansı olmasının vc kent merkezindeki her yere ulaşılabilmc imkanı olan bir mevkide bulunmasından kaynaklanan bir değere sahip olduğu sonucuna ulaşılmış olup bu veriler doğrultusunda, fiili durumu, sosyal, ekonomik ve inşai yapılanma durumu rapor içeriğinde açıklanan vc Beyoğlu ilçesi, Bedrettin Mahallesi, Değirmen Mevkii, 927 ada, 6 parsel sayılı 1.057,00 m2 alanlı "KARGİR FABRİKA" vasıflı taşınmazın değerine ilişkin tetkik yapılması yoluna gidildiği bilirkişi raporunda bildirilmiştir.
İmar Durumu : Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.09.2016 tarihli ve 10622GD4687 sayılı yazısına göre; "Beyoğlu, Bedrettin Mah, 927 ada, 6 parsel sayılı yer, 21.12.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Uygulama İmar Planında H.9.50 metre irtifali, bitişik nizam, sosyal, kültürel tesis alanında kalmakta olup, eski eser komşuluğu bulunmaktadır. Koruma Bölge Kurulundan alınacak karar doğruItusunda imar uygulaması yapılacaktır.

Kıymeti : 5.600.000,00 TL ( 14/25 Hisse için)
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında ki gibidir.
1. Satış Günü: 13/03/2017 günü 14:00-14:10 arası
2. Satış Günü : 13/04/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar csatis.uyap.guv.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 13u artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhahh alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazıl arak yatırı İması veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankoma! kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un I. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâl iye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsildi mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.I27.Md. GÖRE SATİŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ İmkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/2477 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/11/2016

(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmekledir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR