BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık dükkan

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00496599
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/372 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
1500000 TL
İlk İhale Tarihi
:
14.02.2017 10:20
İkinci İhale Tarihi
:
16.03.2017 10:20
İhale Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
2016/372 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN


Tapu Kaydı : İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Zeytinlik Man. 87 Ada, 5 Parsel, 212,29 m2 Yüzölçümlü, 20/74 Arsa paylı, Zemin kat, l Nolu bağımsız bölüm, Depolu dükkan nitelikli taşınmaz. Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 5.İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 2016/492 Esas sayılı dosyasından yaptırılan 15/06/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz Zeytinlik Mah. Şehit Nusret Sok. No:7A Dükkan Bakırköy/ İSTANBUL adresinde yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmazın bulunduğu bina, Bodrum, zemin ve dört normal kattan ibaret olup, zemin katta dükkan, üst katlarda konutlar mevcuttur. Satışa konu taşınmaz 7A dükkan olup, camekan vitrinli, alüminyum doğramadır. Söz konusu yer halihazırda spor salonu olarak kullanılmaktadır. Dükkanın bodrum depo kısmı ve zemin katı spor salonudur. Ayrıca dava dışı zemin katından merdivenle çıkılan asma kat mevcut olup, bayan ve erkek soyunma kabinleri, duşlar, wc ler ve ayrıca yazıhane mevuttur. Dükkanın tabanı kısmi laminant parke kısmen de seramik döşelidir. Satışa konu yer bodrum kat 68,00 m2, zemin kat 122,16 m3 olmak üzere toplam 190,16 m2 miktarlı olup, klima ile ısıtılmaktadır. Satışa konu taşınmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapım kriterlerine göre 3.sınıf B gurubu yapılar smıfındandır. "denilmektedir.
İmar Durumu : Söz konusu parsel 14.05.2013 / 12.06.2014 / 13.09.2014 T.T. 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Demiryolu Güneyine ilişkin Revizyon İmar Planında bitişik nizam beş kat irtifalı konut alanında kalmaktadır. Bakırköy Belediye Başkanlığının 28.03.2016 tarih ve 18393 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.
Kıymeti : 1.500.000,00 TL
KDV Oranı : % 18
Kaydındaki Şerhler : Beyan.: Yönetim Planı : 16/02/1996
1. Satış Günü : 14/02/2017 günü 10:20- 10:30 arası
2. Satış Günü : 16/03/2017 günü 10:20- 10:30 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına riiçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüze! kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan Önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaralan yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise U.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisinde ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellaliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından İşgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.Î.K 135.Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7- İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/372 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 17/11/2016

(İİK m. 126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR