Yazdır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık depolu dükkan nitelikli taşınmaz

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448620
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 12.12.2016 11:50
İkinci İhale Tarihi : 11.01.2017 11:50
Muhammen Bedeli : 360000 TL
Dosya Numarası : 2015/758 TLMT.
İhale Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2015/758 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Köyü, 2021 Ada, 4 Parsel Sayılı, 242,37 m2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda 16/100 Arsa Paylı Zemin Kat 8 Nolu Bağımsız Bölüm Depolu Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 08/06/2016tarihli mahkeme bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdiri konusu(Mahmutbey Mah.Gökhan Sok.No:19 Bağcılar) taşınmazın bulunduğu bina bodrum, zemin ve üç normal kattan ibarettir.Kıymet taktiri konusu depolu dükkan Pınar Sok.20/A adresinden girişi bulunduğu ancak keşif tarihindeki tespitlerimize göre dükkan girişinin kapatılarak Gökhan Sok. No:19 zemin kattaki mesken ile aralarındaki ortak duvar kaldırılarak depolu dükkan mesken ile birleştirildiği ve depolu dükkan ile meskenin müşterek olarak kullanıldığı görülmüştür. Dava konusu bina, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapım kriterlerine göre 3.sınıf (B) grubu yapılar sınıfındandır. Zemin kat depolu dükkan :Zemin katında net alanı projesine göre; net alanı 80,00m2 brüt ise 88,00m2 dir. Bodrum katında alanı projesine göre net alanı: 142,0m2 brüt ıse 152,00m2dir. Buna göre Zemin kat depolu dükkanın net alanı toplam (80,00+142,00)= 222,00m2, brüt alanı ise 240,00 m2dir."denilmektedir.

İmar Durumu : Söz konusu parsel 15.09.2008 T.T. 1/1000 ölçekli, Bağcılar Uygulama İmar Planında bahçe mesafeleri içerisinde 4 kat yapılaşma şatlarında merkezi iş alanı -1 de (MİA-1) kalmakta olduğu Bağcılar Belediye Başkanlığının 17.11.2015 tarih ve 833625 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.

Kıymeti : 360.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :Beyan: Yönetim Planı: 11/07/2013

Beyan : Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.

1. Satış Günü : 12/12/2016 günü 11:50 - 12:00 arası

2. Satış Günü : 11/01/2017 günü 11:50 - 12:00 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/758 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/10/2016

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR