Yazdır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık depolu dükkan

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00453328
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 900000 TL
İkinci İhale Tarihi : 28.12.2016 11:50
Dosya Numarası : 2016/97 ESAS
İhale Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
İlk İhale Tarihi : 28.11.2016 11:50
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY

18. İCRA DAİRESİ

2016/97 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Güngören İlçesi, Sanayi Mah., 68 Ada, 72 Parsel Sayılı, 166,07 m2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda 60/100 Arsa Paylı Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Depolu Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut29/03/2016tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmazlar: İstanbul, Güngören İlçesi, Sanayi Mahallesi, Sancak Sokakta, tapunun 68 ada, 72 parsel numarasında kayıtlı ve Sancak Sokaktan 40 dış kapı numarası alan 166,07m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir Mertcan İş Hanında; 60/100 arsa paylı zemin kat (1) nolu dükkanın tamamı, 2Bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kat olarak projelendirilmiş olan, tasdikli mimari projesine göre, zemin katta (1) bağımsız bölüm numaralı, 2.bodrum kat ve 1.bodrum katta depo eklentisi bulunan dükkan, 1.normal katta (2) bağımsız bölüm numaralı daire, 2.normal katta (3) bağımsız bölüm numaralı daire olmak üzere toplam üç bağımsız bölümlü, mahallinde ise 2 bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal katlı olarak, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 2.bodrum kat ve 1.bodrum katında parselin arka kısmından geçen Tekin Sokak cephesinden müstakil girişli iki bölüm halinde işyeri, bina ana girişinin de yer aldığı zemin katında bir dükkan, normal katlarında birer adet işyeri olarak kullanılan hacimden ibaret, elektrik, sıhhi tesisat ve asansörü ikmal edilmiş ana bina dahilinde yer alan (1) bağımsız bölüm numaralı depolu dükkan: Ana binanın zemin katında ve Sancak Sokak cephesinde yer alan dükkan, tasdikli mimari projesine göre zeminde 90m2 alana sahip, 1.bodrum katta 90m2 depo alanı, 2.bodrum katta 69m2 depo alanı olmak üzere toplam 249m2 alana sahiptir. Mahallinde yapılan tetkikte, zemin kat esas dükkan kısmından, 1.bodrum ve 2.bodrum kat depo kısmına inişin mevcut olmadığı, 1.bodrum kat depo bölümü ile 2.bodrum kat depo bölümünün, Sancak Sokak paralelinde yer alan ve parselin arka cephesinin bulunduğu Tekin Sokak cephesinden müstakil girişli işyeri olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Zeminde esas dükkan kısmı yol cephesinde camekanlı, seramik zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, Tekin Sokak yol kotunda yer alan 1.bodrum kat depo bölümü paledyen zeminli, duvarları fayans kaplı, alüminyum doğramalı, 2.bodrum kat depo bölümü ise mozaik zeminli, demir doğramalıdır.Taşınmazların yer aldığı ana binada, elektrik, sıhhi tesisat ve asansör mevcut olup, ruhsata aykırı olarak inşa edilmiş olan 3 ve 4.normal katlarda dahil olmak üzere binanın tamamı işyeri ve imalathane olarak kullanılmaktadır. Taşınmazlar bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ana arterlere ve önemli ulaşım akslarına yakın mesafede, civarın talep gören ticaret alanında yer almaktadır."denilmektedir.

İmar Durumu : Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat Biriminin 15.03.2016 tarih, 1968 sayılı imar durum belgesine göre Güngören, Sanayi Mahallesi, Sancak Sokak 12 pafta, 68 ada, 72 parsel 40 kapı sayılı yer; 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında ön bahçe mesafesi:3mt, yan bahçe mesafesi: 3mt olmak üzere h:10.50m. (3 kat) irtifada ikiz nizam Ticaret+ Hizmet alanında kalmaktadır. Mezkur parselin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte; 2 bodrum+ zemin+ 2 normal kattan müteşekkil olarak 10.08.1995 tarih ve 95/1814 sayı ile ruhsatlı iken ruhsat hilafı olarak 3.normal katı yaptığı için 04.10.1995 tarih, 66/8 cilt/yaprak numarası ile 4.normal katı yaptığı için 10.11.1995 tarih 66/23 cilt/yaprak numarası ile zabıtlı olduğu görülmüştür. Parselde, 01.01.2013 tarihi sonrasında inşaat kalitesinin yükseltilmesini gerektiren herhangi bir tadilat işlemine rastlanılmamıştır. İlgi yazı ile talep edilen 1 numaralı bağımsız bölüm (zemin katta dükkan:90m2+ 1.bodrum katta zemine bağlı depo 90m2+ 2.bodrum katta dükkana bağlı depo 69m2) depolu dükkan alanı 249m2 olarak saptanmıştır denilmiştir.

Kıymeti : 900.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :Beyan: Yönetim Planı: 29/09/2003

İhtiyati Haciz: Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/09/2011 Tarih 2011/416 Esas sayılı ihtiyati tedbir şerhi vardır. Dosyamız alacaklıları lehine konulan bu tedbir aynı Mahkemece 21/03/2012 tarihinde ihtiyati hacze çevrilmiştir.

1. Satış Günü : 28/11/2016 günü 11:50 - 12:00 arası

2. Satış Günü : 28/12/2016 günü 11:50 - 12:00 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/97 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/09/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR