BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 100 m2 daire işyeri

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00498465
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/384 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
900000 TL
İlk İhale Tarihi
:
07.02.2017 11:00
İkinci İhale Tarihi
:
03.03.2017 11:00
İhale Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2016/384 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İli, Zeytin burnu İlçesi, Merkczefcndi Man., 2937 Ada, 21 Parselde kayıtlı 22.287,00 m2 Yüzölçümlü A B C D E F Bloklarından oluşan kar gir sanayi tipi işyeri niteliğindeki ana taşınmazda 403/249000 Arsa Paylı, Kat Mülkiyetti, F Blok, Zemin Kat, 3 nolu Bağımsız Bölüm numaralı ASMA KATLI İMALATHANE niteliğindeki taşınmazın tamamı satışa konudur.
Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 29/04/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi (kayden: Merkezefendi Mahallesi) Lilros Yolu Caddesinde, tapunun 487 pafta, 2937 ada, 21 parsel numarasında kayıtlı 22.287,00m2 miktarlı arsa dahi inde yer alan 2. Matbaacılar Sitesi F Blokta 403/249000 arsa paylı zemin kat (3) bağımsız bölüm, FZ3 kapı numaralı asma katlı imalathanenin tamamıdır. 2 bodrum kat+ zemin kat+ asmakat+ 5 normal kattan müteşekkil, A, B, C, D, E ve Folmak üzere altı bloklu, 498 bağımsız bölümlü 2. Matbaacılar Sitesi F Blok l.kat görünümlü zemin katta yer alan 3 bağımsız bölüm numaralı asma katlı imalathane, kat koridoru ve bina aydınlık cephesinde, 100m2 alana sahip, dükkan irlifası dahilinde mevcut asma katı, lam kat şeklinde yapılmıştır. İşyeri demir doğrama giriş kapılı, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisatlar mevcuttur. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, E-5 Karayolu Ceviziibağ mevkii, sanayi ve ticaret merkezlerine yakın mesafede, civarın talep gören ticaret alanında yer almaktadır, "denilmektedir.
İmar Durumu :Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik
edilmiş olan 17.03.2016 tarih, 22074 sayılı imar durum belgesine göre söz konusu taşınmaz 06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planında kısmen "Ticaret+ Hizmet* Konut". Alanında, kısmen "Yol" Alanında, kısmen de "Park" Alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 900.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : I-Beyan : Yönetim Planı: 10/02/1994
2-Kira Şerhi : 99 Yıllığı 1 TL'dcn TEK Genel Müd. Lehine kira şerhi vardır. 13/05/1991 Tarih ve 3762)

1. Satış Günü : 01/02/2017 günü 11:00 -11:10 arası
2. Satış Günü : 03/03/2017 günü 11:00 -11:10 arası
Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar csatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamım ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca: ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellaliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebetgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekle ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla Çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yutırmamuk sureli ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilam tebligat yerine geçer.

7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir Örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/384 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 10/11/2016

(İİK m. 126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR