ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Dükkan satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00617215
Şehir : Zonguldak
: 40
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ADIM 17.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HALKIN SESİ 17.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2005/15274
Muhammen Bedeli
:
20000 TL
İlk İhale Tarihi
:
17.07.2017 13:45
İkinci İhale Tarihi
:
28.07.2017 13:45
İhale Yeri
:
Kdz Ereğli Sosyal Güvenlik Merkezi,2.Kat İcra Takip Haciz ve Satış Servisi

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Zonguldak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Karaelmas Sosyal Güvenlik Merkezi

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO : 2005/15274 vd. (2 1820 01 01 1019187 067 06-569
Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi,kıymeti ve evsafı
TAPU KAYDI : Satışa konu taşınmaz:405 Ada,820 Parsel,9 Pafta 723,00 m2 Yüzölçümlü,4/400 Arsa paylı ,Zemin kat, 5 nolu Bağımsız Bölümlü Dükkan ait taşınmaz.
ADRESİ : Zonguldak ili,Kdz Ereğli İlçesi Müftü mah.Abdi İpekçi caddesi Dostlar apart.No: 4L/L posta adresinde yer almaktadır.
GAYRİMENKULÜN İMAR VE İSKAN DURUMU:Yapı Ruhsatı:12.04.991 tarih 83 Sayı Esas Ruhsat belgesi,21.02.1994 tarih 10 sayı (Tadilat yapı Belgesi)14.08.1996 Tarih ve 114 sayı (Taşınmaz için alınmış iskan belgesi mevcut olup,Taşınmazın dosyasında Herhangi bir cezai zabıt yada yıkım kararına rastlanılmamıştır.Taşınmaz 40 m2 alana sahiptir.405 Ada 820 parsel 22.07.2012 tasdik tarihli uygulama imar planı kapsamında ticaret alanında yer almaktadır. Blok nizam 7 Kat müsaadedlir.
HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI : Zonguldak ili,Kdz Ereğli İlçesi Müftü mah.Abdi İpekçi caddesi Dostlar apart.No: 4L/L posta adresinde yer almaktadır.Taşınmaz çarşı merkezine yakın durumdadır.Satışa konu olan gayrimenkul genel itibariyle imarlı ve düzenli yapılaşmanın mevcut olduğu gelişimi gün geçtikçe artmakta olan ve şehir ticari anlamda en yoğun olan bölgelerden birinin içererisinde yer almaktadır.yakın çevresinde Anadolu Hastanesi,Hatip Cami İzmirlioğlu İ.Ö.Ö ,Ereğli Merkez Mezarlığı Çetin Apatay bulvarı,Ereğli Lisesi,Ereğli Terminal Binası Ereğlin AVM Yeni Yapılan konutlar bulunmaktadır.Apartman betonörme yapı tarzında blok nizamında 3/A yapı grubunda Bodrum+Zemin+5 normal katlı olarak inşa edilmiş 7 katlı yapıdır.Onaylı mimari projesinde göre bodrum katında; 1,2,3,4 nolu B.Bölümler ve sığınak,Kazan dairesi,kapıcı dairesi ve ana bina girişi, zemin katında 5,6,7,8,9,10,11,12,13 nolu dükkanlar, 1. Normal katında 14,15,16,17, nolu meskenler, 2. normal katta 18,19,20.21 nolu meskenler, 3 normal katta 22,23,24,25 meskenler ,normal 4. Katta26,27,28,29 nolu meskenler, 5.normal katta,30,31,32,33 nolu meskenler olmak üzere ana bina 33 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır.bina dış cephesi mantolama üzeri akrilik dış cephe boyası ile boyalıdır.Taşınmaz ana binada asansör bulunmakta olup ana bina girişi kapısı ve merdiven korkulukları demir doğramadır.Satışa konu gayrimenkul 4/400 arsa paylı zemin kat 5 nolu bağımsız bölüm,mimari projesine göre ve mahallinde 40,00 m2 kullanım alanına sahip tek hacimden oluşmakta olup Dükkan vasfındadır.Dış kapısı Çelik kapı,Pencereler PVC doğrama ısınma sistemi Doğalgazlıdır.Tespit işleri Dışardan görülebildiğinden iç özellikleri tespit edilememiştir.
MUHAMMEN BEDELİ : 20.000,00-TL (Yirmi Bin Türk Lirası)
İSTENİLEN BELGELER:Katılımcıların,teminat bedelinin yatırıldığına dair belge ile birlikte,son altı ay içerisinde alınmış,ikametgah senedi,yada adrese dayalı nüfus bilgileri belgesi ile nüfus cüzdanı fotokopileri (T.C Kimlik Numarası olmayanlar kabul edilmez ) de ibraz etmek zorundadırlar.Katılımcılar,Sadece nüfus cüzdanı fotokopisi yada ikametgah senedi ile ihaleye katılamaz.
SATIŞ ŞARTLARI :
1. 1. Taşınmazın 1.satışı 17.07.2017 tarih Pazartesi günü saat 13:45- 14:00 arası Kdz Ereğli Sosyal Güvenlik Merkezi,2.Kat İcra Takip Haciz ve Satış Servisi adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulün 3 defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel, rayiç bedelin %75,i + takip masrafını ve rüçhanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir.Arttırılan bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 28.07.2017 Cuma Günü aynı yer ve saatte ikinci arttırma yapılacaktır.İkinci arttırmada bedelin %50’ı + takip masrafları ve rüçhanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur.Şu kadar ki;Birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır. (İlk arttırmaya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar %75 den açılacaktır.)
2.Arttırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç değerinin %7,5’i tutarındaki teminatı 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4.fıkrasında bentlerinde sayılanlar (Para,Bankalar ve Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları,Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler üzerine düzenlenen belgeler(Nominal bedelle faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya takamül eden değeri esas alınır.)Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat (Bu Esham ve tahvilat,teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir.
3.Satış peşin para ile yapılır.Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir.
4.Resmi ihale pulu ,Damga vergisi,Tapu alım satım harcı ve masrafları,Tellaliye resmi,KDV ve Gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5.Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6.Taşınmazın Tahliye işlemleri alıcı tarafından yapılacaktır
7. 6183 sayılı kanunun 108. maddesinde sayılanlar açık arttırmaya katılamazlar.
8.İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içerisinde Müdürlüğümüz İcra satış servisine Bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
Bu ilan iki sayfadır.

9.Gayrimenkulün kendine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse,verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür.Aksi takdirde ihale kararı fesh edilir ve Gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile arttırmaya çıkartılır.bu arttırmada ilgililere herhangi tebliğ yapılmaz.Yanlız ilanla yetinilir.Gayrimenkul ençok arttırana ihale edilir.Birinci kez ihale yapılan kimse ikinci ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup,ihale farkı ve geçen günlerin faizi,ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı kanunun hükmüne göre SGK İl Müdürlüğünce tahsil olunur.
10.Satış ilanında dizgi,baskı ve yazım hatası olması halinde satış anındaki açıklamalar geçerlidir.Bu ilan,sadace gayrimenkulün satışına ilişkin olup,satışa ilişkin esaslar ile genel kurallar satış şartnamesinde ayrıca belirtilmiştir.Satış şartnamesinde olup,satış ilanında bulunmayan hususlara karşı itirazda bulunamaz
11.Şartname ilan tarihinden itibaren Herkesin görebileceği.Müdürlüğümüz İcra satış servisinde açık olup,masrafı verildiğinde 1 örneği gönderilebilir.
12.Satış ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup,adreste tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeyen içinde iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olacağı .Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacakları,bilgi almak isteyenlerin 2017/7 icra satış dosya numarası ile müdürlüğümüz icra satış servisine başvurmaları ilan olunur.
13. Satışa katılacak olanların, teminatlarını Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankalarına SGK Mosip Diğer Tahsilatlar-Geçici Teminat-Saymanlık Zonguldak Muhasebe Birimi seçtirilerek şahıs ise TC, şirket ise vergi numarasını ve satış dosya numarası belirterek yatırmaları ve yatırdıkları dekontları Gayrimenkul Satış Komisyonuna getirmeleri gerekmektedir. Nakit teminat kabul edilmeyecektir
Bu ilan iki sayfadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR