NEVŞEHİR BELEDİYE BŞK.

Dükkan kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636216
Şehir : Nevşehir
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Yeni Mahalle 1. Mıntıka Karayazı Mevkii 24.M.3 pafta, 2474 ada, 14 parselde bulunan 442 m² arsanın satışı ve Sümer Mahallesi Aksaray Yolu Yeni Sebze ve Meyve Halinde bulunan 17 ve 30 nolu işyerleri kirası ve Sümer Mahallesi Ü.N.Fazıl Bulvarı No:125/4, 5, 6 , 8 ve 9 nolu dükkanların kira ihaleleri,
İhale Tarihi
:
31.07.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Nevşehir Belediye Meclis toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


ŞEHRİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN 1 ADET TAŞINMAZIN SATIŞI YAPILACAK VE 7 ADET İŞYERİ KİRAYA VERİLECEKTİR1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Tapunun Yeni Mahalle 1. Mıntıka Karayazı Mevkii 24.M.3 pafta, 2474 ada, 14 parselde bulunan 442 m² arsanın satışı ve Sümer Mahallesi Aksaray Yolu Yeni Sebze ve Meyve Halinde bulunan 17 ve 30 nolu işyerleri kirası ve Sümer Mahallesi Ü.N.Fazıl Bulvarı No:125/4, 5, 6 , 8 ve 9 nolu dükkanların kira ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile İhaleye çıkarılmıştır.
2-İhale 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü Saat:10:30’da Nevşehir Belediye Meclis toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.
A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, iyi hal kaydı (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.),
B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.
C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.
D. İmza sirküleri vermesi
a)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar,
c)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.
G.Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.
4-İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00 TL bedelle temin edilebilir.
5- Muhammen bedel ve teminatlar;
Adres Bedeli TL

Yeni Mahalle 1. Mıntıka Karayazı Mevkii 24.M.3 pafta, 2474 ada, 14 parselde bulunan 442 m² arsa satışı 749.998,86


No Adresi Adet Kira Bedeli TL

1 Sümer Mahallesi Aksaray Yolu Yeni Sebze
ve Meyve Hali No:17 ve 30 nolu dükkan
1 adet işyeri kirası 11.500,00
2 Sümer Mahallesi Lale Sanayi Arkası Ü.Necip
Fazıl Bulvarı No:125/4, 5, 6 , 8 ve 9 nolu
dükkanlar
1 adet işyeri kirası 2.900,00


a) Tahmini bedel üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacaktır.
6-Arsa ile ilgili geniş bilgi Belediyemiz İmar Müdürlüğü’nden alınabilir.
7- İhale bedeli üzerinden Damga Vergisi alınacaktır.
8-İhaleye ilişkin, sözleşme, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.
9- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR