Yazdır

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait kafeteryalar ihale usulüyle kiraya verilecektir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00635679
Şehir : Adana / Kozan
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HÜRSÖZ 14.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ HÜRSÖZ 19.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 25.07.2017 14:00
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : Güzel Evler Parkı, Alpaslan Türkeş Parkı ile Ersan Arıkan Parkı içerisindeki Kafeteryalar
İhale Türü : Kiraya Verme
İhalenin Yapılacağı Yer : Kozan Belediye Başkanlığı Tufanpaşa mah. Hal sokak No:17 Encümen toplantı salonu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İHALE İLANI

1- İlçemiz Güzel Evler Parkı, Alpaslan Türkeş Parkı ile Ersan Arıkan Parkı içerisindeki Kafeteryalar, için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiralanacaktır.

2- İhale günü ve saati: 25/07/2017 Salı günü saat 14:00 da yapılacaktır

3-İhalenin adresi: Kozan Belediye Başkanlığı Tufanpaşa mah. Hal sokak No:17 Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

4- Kiraya verilecek iş yerlerinin Muammen bedeli ve Geçici Teminatları aşağıda çıkartılmıştır.
İşyeri Muammen Bedeli Geçici Teminatı
Güzel Evler Parkı Kafeterya 10.500,00 TL. 315,00 TL.
Alpaslan Türkeş Parkı Kafeterya 36.000,00 TL. 1.080,00 TL.
Ersan Arıkan Parkı Kafeterya 12.000,00 TL. 360,00 TL.

5- İstekliler, tekliflerini iş yerlerine toplu olarak fiyat verebileceği gibi ayrı ayrı da teklif verebileceklerdir.

6-İhale ile belirlenen yıllık kira bedeli ilk yıl için sözleşme tarihinde 1. Taksiti peşin, diğer 3 taksit eşit taksitler halinde yıl içerisinde, Devam eden yıllarda 1 yıllık kira bedeli yıl içerisinde 4 (Dört) eşit taksit halinde ödenecektir.

7- İhale ile ilgili giderler, gazete ilanı, vergi ve harçlar ile diğer masraflar kiracıya aittir.

8-İstekliler tekliflerini 3 yıllık olarak verecekler, sözleşme 3 yıllık toplam bedel üzerinden yapılacaktır.

9-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

A-GERÇEK KİŞİLERİN:
a- İhale ile ilgili dilekçe,
b- İhale dosyası alındı makbuzu,
c-Geçici Teminat (Teminat Mektubu dışındaki teminatlar Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılarak, dekontu veya makbuzu, dosyasına konulacak)
d- Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
e-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
f-Başkası adına vekaleten katılanların Noterden onaylı vekaletname ve imza sirküleri,
g- Vergi Dairesi, Kozan Belediyesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge

B-TÜZEL KİŞİLERİN:
a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g) bentlerinde yazılı belgeler yanında, ayrıca
b-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2017 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret sicil gazetesi.

9-İhaleye katılmak isteyen talipli veya talipliler dosyalarını istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinden önce en geç saat 12:00'a kadar Fen İşleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar. Saat 12:00'dan sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.

10-Posta ile yapılacak müracaatlarda, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

11-Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kozan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 50 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale ile ilgili bilgi almak isteyenler için ihale şartnamesi Kozan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görebilirler.

12-Kozan Belediyesine ihale ilan tarihi itibariyle borcu olanlar ihaleye katılamazlar. İhaleye katılsalar dahi borçlu olduğu tespit edilenler ihale dışı bırakılır.

13-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14-İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR