Yazdır

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

Belediyeye ait dükkan kiraya verilecektir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00491797
Şehir : Antalya / Kepez
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA GÜNDEM 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ANTALYA GÜNDEM 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İhale Tarihi : 08.12.2016 15:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İHALENİN KONUSU: İlimiz Kepez İlçesi Güneş Mahallesi 25505 Ada 9 Parsel üzerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait, Toptancı Hal Kompleksindeki 492 m2 kullanım alanlı 1/868 nolu dükkanın Banka Şubesi olarak, 1 yıllık muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıl süre ile kiralanması işidir.

Sıra No

İlçe

Cinsi/Niteliği

Yüzölçümü

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Günü

İhale Saati

1

Kepez

Dükkan

(Banka Şubesi)

492 m2

327.000,00TL +KDV (1 Yıllık Kira Bedeli )

9.810,00TL

08.12.2016

15:00

2- Şartnameler Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir ve temin edilebilir.

3- İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN;

5.1- Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,

5.2- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve / veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)

5.3- Esnaf ve Sanatkarlar Odası ya da Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,

5.5- Gerçek kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

5.6- Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,

5.7- Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan Borcu Yoktur yazısı,

TÜZEL KİŞİLERDEN;

5.8- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.9- Esnaf ve Sanatkarlar Odası ya da Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.10- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

5.11- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,

5.12- Tüzel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

5.13- Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,

5.14- Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Borcu Yoktur yazısı.

6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7- Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İLÂN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR