TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait dükkan ihale usulüyle kiraya verilecektir

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622817
Şehir : Tekirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

AVRUPA 17.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AVRUPA 21.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü, Miktarı
:
dükkan
İhale Tarihi
:
29.06.2017 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
üyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR

I.GENEL ŞARTLAR
Madde1- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Atatürk Bulvarı Limaniçinde bulunan 1 nolu taşınmaz aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. Kira bedeli aylık peşin olarak ödenecektir. Kira bedeline KDV dahil değildir.

Madde2-Taşınmazın, İlçesi, mahallesi, mevkii, cinsi, kullanım amacı, no’su, m2’si, aylık muhammen ihale bedeli, %3 geçici teminatı ve ihale saati aşağıda belirtilmiştir.

Madde3-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görülebilir. Şartname bedeli 150,00-TL. olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.

Madde4-Geçici teminat bedeli toplam ihale süresi muhammen bedeli üzerinden alınır. Oranı. % 3(yüzde üç)’tür.

Madde5-Kesin teminat toplam İhale süresi bedeli üzerinden alınır. Oranı % 6 (yüzde altı)’dır.

Madde6-İhale 29 Haziran 2017 Perşembe günü saat 11:30’da Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda başlatılacaktır.

Madde7-İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 28 Haziran 2017 Çarşamba günü mesai saati (17:00) sonuna kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

1-) Kanuni ikametgah belgesi aslı.

2-) Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ve şartname (varsa eklerinin) satın alındığına dair belge aslı. İhaleye katılanların geçici teminatı ve şartname bedelini yatırarak 28 Haziran 2017 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar dosya teslim etmeleri zorunludur.

3-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi aslı. (Haziran 2017 yılına ait olacak)
a)Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı veya idarece onaylanmış sureti.
b)Tüzel kişi olması halinde :Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti

4-)Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi.İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
a) Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (1, 3.a, 3.b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 )’daki esaslara göre temin edecekleri belge asılları veya idarece onaylanmış sureti.

5-)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
a-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.
b-) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti.

6-)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış sureti.

7-)Bağlı bulundukları Vergi Dairesinden kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece onaylanmış sureti. (Haziran 2017 yılına ait olacak)

8-)Bağlı bulundukları SGK’dan kesinleşmiş SGK pirim borcu olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece onaylanmış sureti. (Haziran 2017 yılına ait olacak)

9-) Türkiye de tebligat için adres gösterir belge aslı. İlan olunur.


KİRALANACAK TAŞINMAZIN

Muhammen
İlçesi Mahallesi Cinsi Kullanım amacı No'su m2'si İhale bedeli (Aylık) %3 geçici teminatı İhale Saati
Süleymanpaşa Ertuğrul Dükkan ve pişirme yeri su ürünleri satışı 1 63 m² Kapalı 72 m² Açık 3.500,00 -TL 1.260,00-TL 11:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR