Yazdır

ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden satılık iş yeri

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450757
Şehir : Kahramanmaraş
Yayınlandığı Gazeteler

KAHRAMANMARAŞ''TA BUGÜN 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KAHRAMANMARAŞ''TA BUGÜN 20.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 01.11.2016 14:00
İhale Türü : Satış
İhalenin Yapılacağı Yer : Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No:18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İ L A N

ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Tekir Mahallesi 173 ada 13 nolu parselde kayıtlı 2 bağımsız bölüm numaralı 512,96 m2 yüzölçümlü arsa içerisinde bulunan 26/159 arsa paylı 26,00 m2 'lik iş yeri 04/10/2016 tarihli ve 2016/1031 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.

 2. İhale 01 KASIM 2016 SALI günü saat 14:00 'de Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No:18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Teklif Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.

 3. İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 104.000,00TL (YüzdörtbinTL), Geçici Teminat Bedeli 10.400,00TL (OnbindörtyüzTL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

 4. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 100,00 TL (Yüz TL) bedel ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

 5. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 01 KASIM 2016 Salı günü saat 13:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 6. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

 • 2016 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

 • Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

 • İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

 • Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

 • Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)

 • Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

 • İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

 • Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

 • İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

 • Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

 • Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

7. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR