ZONGULDAK UZUNMEHMET GÖĞÜS VE MESLEK HASTALIKLARI HST.

26,5 m2'lik alanın Kafeterya ve çayocağı olarak kiraya verilmesi ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00497531
Şehir : Zonguldak
: 26
Yayınlandığı Gazeteler

ŞAFAK 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ŞAFAK 06.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
İhale Kayıt No : 2016 / 2
İhale Tarihi
:
12.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Zonguldak Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi Ana Bina 1. Kat  Toplantı Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Zonguldak İli Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği

Zonguldak Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi

İHALE İLANI

Aşağıda tapu kaydı ve her türlü nitelikleri belirtilen hazinenin özel mülkiyetindeki Hastanenin Poliknilik Binasında yer alan , 26,5 m2’ lik alanın KAFETERYA VE ÇAYOCAĞI OLARAK KİRAYA VERME İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No : 2016 / 2

1. İdarenin adı :Zonguldak Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi

a ) Adresi

:

Mithatpaşa Mah. Sağlık Sok. No:35 Merkez/ZONGULDAK

b ) Telefon - Faks Numarası

:

0 (372)2514361 – 0 (372) 2537025

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)

:

Zonguldakghh1@saglik.gov.tr

2. İhale Konusu Kiraya verilecek taşınmazın bilgileri:

TAŞINMAZIN

Taşınmaz No

67010104094

Cinsi

Bahçeli Kargir Hastane

Fiili Durumu

Hazinenin Özel Mülkiyetinde

Yüzölçümü (m2)

517

İli

Zonguldak

Hazine Hissesi

Tam

İlçesi

Merkez

Tapu Tarihi

27.10.2000

Mahallesi / Köyü

Mithatpa Mah.

Pafta / Cilt No

9/12

Caddesi / Sokağı

Sağlık Sok.

Ada / Sayfa No

78/1107

Mevkii

Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi

Parsel / Sıra No

33

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer

Zonguldak Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi Ana Bina 1. Kat Toplantı Odası

b ) Tarihi - Saati

12.12.2016 Pazartesi günü /Saat :10:00

c) İşin Tanımı

36 Ay Süre İle 26,5m2 ‘lik alanın kafeterya ve Çayocağı Olarak Kiralama İşi

d) Muhammen Bedeli

115.038,00-TL (YüzonbeşbinotuzsekizTL)

e) İhale Usulü

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ

f) Geçici Teminat Tutarı

11.503,80-TL (onbirbinbeşyüzüçTLseksenKRŞ)

h) Tekliflerin Sunulacağı Adres

Zonguldak Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi Satınalma Servisi

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
  1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2.Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak İkametgah İlmühaberi (Aslı), (Son 6 ay içerisinde alınmış)

3.Nüfus cüzdan örneği (Aslı) veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi (idarece onaylanmış),

4.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

6. İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı olmadığına dair belgenin aslı.

7.İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait SGK prim borcu olmadığını gösterir belgenin aslı.

8. İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu olmadığını gösterir belgenin aslı.

9. Geçici teminat 11.503,80-TL (onbirbinbeşyüzüçTLseksenKRŞ) ‘dan az olmamak üzere isteklilerin teklif edecekleri fiyatın % 10’u tutarında geçici teminatın yatırıldığına dair dekont/makbuz aslı veya herhangi bir bankadan alınacak teminat mektubu aslı, (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir)

5. İstekliler Dosya ve 4. Maddede (İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ) istenen belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyonuna vereceklerdir. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

6. Kiralanacak taşınmazların 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince kira bedeli 3’er aylık dönemler halinde peşin ödenecektir. Hazineye ait taşınmazların kiralanması K.D.V' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 36 ay süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

7. İhale dokümanı mesai saatleri dahilinde görülebilir ve 50,00-TL(elliTL) karşılığında Zonguldak Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi Satınalma Servisinden satın alınabilir.

8. İhaleye iştirak eden İhale Dokümanlarına ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır.

9. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR