Yazdır

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

İrtifak hakkı tesisi ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451699
Şehir : Bursa / Nilüfer
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MARMARA 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ MARMARA 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AKŞAM 15.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 31.10.2016 14:30
İhale Türü : Kiraya Verme
İhalenin Yapılacağı Yer : Uludağ Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü -Nilüfer/BURSA
İşin Yapılacağı Yer : Uludağ Üniversitesi, Görükle/BURSA Kampüsü içerisinde 5361 ada, 63 ve 71 No.lu parsellerdir.
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, KAPALI TEKLİF USULÜ
Son Başvuru Tarihi ve Adresi : 31.10.2016 14:30
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İRTİFAK HAKKI TESİSİ İLANI

Madde 1- İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri ve miktarı,

a ) Niteliği : Kampüs içerisinde bulunan 50.000 m2 alan üzerinde otopark, zemin ve birinci kattan oluşan bina yapımı ve çevre düzenlemesi içeren; Öğrenci ve Personel Yaşam Merkezi, Otopark Yapım ve İşletilmesi.

b ) Yeri : Uludağ Üniversitesi, Görükle/BURSA Kampüsü içerisinde 5361 ada, 63 ve 71 No.lu parsellerdir.

c ) Miktarı, Hakkın Süresi : Ön izinli, 24 (yirmidört) yıl süreli irtifak hakkı tesisi.

Madde 2- Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği,

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (İhale dokümanı satış bedeli alındı belgesi karşılığında Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine yatırılacaktır.)

a) İhale dokümanının görülebileceği yer : Uludağ Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Görükle Kampüsü -Nilüfer/BURSA

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: http://www.uludag.edu.tr/yapiisleri

c) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Uludağ Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Görükle Kampüsü -Nilüfer/BURSA

d) İhale dokümanı satış bedeli : 500,00.-TL

Madde 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

a) İhalenin yapılacağı adres : Uludağ Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Görükle Kampüsü -Nilüfer/BURSA

b) Tekliflerin sunulacağı adres : Uludağ Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Görükle Kampüsü -Nilüfer/BURSA

c) İhale (son teklif verme) tarihi : 31/10/2016

d) İhale (son teklif verme) saati : 14 : 30

e) İhale komisyonunun toplantı yeri : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale Toplantı Salonu

f) İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile (muhammen bedel üzerinden artırma yoluyla) yapılacaktır.

g) Aynı kanunun 37, 38, 39 ve 40. maddelerindeki hükümler sırasıyla uygulanacak, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.

h) Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

ı) Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

i) İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

j) Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4- Tahmin edilen bedel, alınacak geçici teminat miktarı,

a) İlk yıl irtifak hakkı muhammen bedeli 800.000,00-TL (sekizyüzbinTürkLirası)dır.

b) Geçici teminat miktarı 240.000,00- TL (İkiyüzkırkbinTürkLirası) dır.

c) İstekliler teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine ihale saatine kadar yatırabilirler.

Madde 5- İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

İhaleye katılabilmek için, isteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları, aşağıda istenilen belgeleri vermeleri ve geçici teminatı yatırmaları gerekir.

a) Başvuru Dilekçesi,

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarına ilişkin belge, (Gerçek kişiler için, Nüfus Müdürlüklerinden, Tüzel Kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak bir belge ile belgelendirilecektir.)

c) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösteren belge, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter tasdikli sureti)

e) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

e1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

e2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

f1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

f2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

h) Şartnamenin 7. inci maddesinde belirtilen yeterliliğinin belirlenmesi için ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri sunmaları gerekmektedir. Belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler.

ı) 2886 Sayılı Kanuna göre teminat olarak kabul edilen değerlerden yukarıda belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge, (Teminat mektubu verilecek ise süresiz olmalıdır.)

i) İhale dokümanını satın alındığına ilişkin belge,

j) Usulüne uygun olarak hazırlanan teklif mektubu,

k) İhale tarihine kadar yer görme yapılması ve bu yer görme belgesinin ihale dosyası ile birlikte sunulması zorunludur. Yer Görme Belgesi Uludağ Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecektir.

l) Teknik personel taahhütnamesi,

m) İhale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair beyanını belirtir belge, (İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşme aşamasında bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış olan vergi borcu bulunmadığına dair belge veya noter tasdikli örneğini)

n) İhale ilan tarihi itibariyle SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair beyanı belirtir belge, (İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşme aşamasında SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini)

o) İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığı beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini,

p) İsteklinin teklif ettiği bedelin %25’ inden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da serbest mevduatını gösterir banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır. İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

r) İlan tarihi ile ihale tarihi arasındaki dönemde alınmış, kredi borcunda temerrüde düşmediğine dair kanıtlayıcı belge,

s) Güvence bedeli olarak 250.000,00 TL (ikiyüzellibinTürkLirası) tutarında teminat, (Bu belge sözleşme aşamasında verilecektir.)

Madde 6 İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR