ANKARA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İnşaat yapım işine ilişkin ihale ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Uygulama projeleri ve mahal listeleri dokümanda verilmiş olan Ankara İli,Çankaya İlçesi, Mühye mahallesi 80016 ada 1 parsel (Eski 3229, 3230 parsel) Devlet Ormanı (6831 sayılı Orman Kanunu 17. Mad.) üzerinde yaklaşık; 10.000 m2 kapalı alanlı Ankara Orman Bölge Müdürlüğü İdare binası, 2.000 m2 kapalı alanlı Ankara Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası, 12.000 m2 kapalı alanlı Yangın Acil Durum Üniteleri, Elektrik ve Mekanik altyapı işleri ve Antalya ili Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi, 5.000 m2 kapalı alanlı 646 Ada 24 Parsel üzerinde Antalya Yangın Eğitim Binası 
İhale Tarihi
:
13.12.2016 11:00
Muhammen Bedel
:
46086700 TL
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:61 Balgat/Çankaya/Ankara 2.Kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Ankara İli Etimesgut İlçesi Yapracık Mahallesi 49692 Ada 2 Parsel ve Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesi 91837 Ada 4 Parselin (Eski 90991 Ada 4 Parsel) verilmesine karşılık , uygulama projeleri ve mahal listeleri dokümanda verilmiş olan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mühye mahallesi 80016 ada 1 parsel (Eski 3229, 3230 Parsel) Devlet Ormanı (6831 sayılı Orman Kanunu 17. Mad.) üzerinde Ankara Orman Bölge Müdürlüğü İdare binası, Ankara Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası, Yangın Acil Durum Üniteleri, Elektrik ve Mekanik altyapı işleri ve Antalya ili Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi, 646 Ada 24 Parsel üzerinde Antalya Yangın Eğitim Binası işlerinin yüklenici tarafından bedel talep edilmeden yaptırılması ve üzerine ilave bedel Alınması İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35’inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca ve Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik gereği “Kapalı Teklif ” usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi : Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:61 Balgat/Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0312 296 45 00 - Faks : 0312 296 47 05

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Uygulama projeleri ve mahal listeleri dokümanda verilmiş olan Ankara İli,Çankaya İlçesi, Mühye mahallesi 80016 ada 1 parsel (Eski 3229, 3230 parsel) Devlet Ormanı (6831 sayılı Orman Kanunu 17. Mad.) üzerinde yaklaşık; 10.000 m2 kapalı alanlı Ankara Orman Bölge Müdürlüğü İdare binası, 2.000 m2 kapalı alanlı Ankara Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası, 12.000 m2 kapalı alanlı Yangın Acil Durum Üniteleri, Elektrik ve Mekanik altyapı işleri ve Antalya ili Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi, 5.000 m2 kapalı alanlı 646 Ada 24 Parsel üzerinde Antalya Yangın Eğitim Binası

b) Taşınmaz mal muhammen bedeli :46.086.700,00 TL.

c) İnşaat bedeli :46.002.635,19 TL.

ç) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10(on) gün içinde yer teslimi

yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 540(Beş Yüz Kırk) takvim günüdür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu

Caddesi No:61 Balgat/Çankaya/Ankara 2.Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 13.12.2016 Salı günü Saat : 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

4.1.2.Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası

belgesi;

4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3.2Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.4.1Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4.2Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları

gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.5.Bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.6.Bu işe ait İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları

dışındaki nakdi teminatın Ankara Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Kurumsal Şube

TR75 0001 0025 3306 2881 7150 12 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge.

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile

vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8.İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı

beyannamesi.

4.1.9.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;Sayfa 2 / 2

4.1.9.1.İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin (4.1.3.1) ve (4.1.3.2) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı

ayrı sunulması zorunludur.

4.1.10. Doküman alındı belgesi.

4.1.11. Teknik personel taahhütnamesi.

4.1.12.İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olmadığına İlişkin Taahhütname.

4.1.13.İş Ortaklığı Beyannamesi.

4.1.14. Banka Referans Mektubu.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:61

Balgat/Çankaya/Ankara adresinde görülebilir ve KDV Dahil 500,00 (Beşyüz) Türk Lirasının İhale adı belirtilmek sureti ile

Ankara Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı Ziraat Bankası Kurumsal ŞubeTR75 0001 0025 3306 2881

7150 12 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi sureti ile Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar

Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:61 Balgat/Çankaya/Ankara adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi

No:61 Balgat/Çankaya/Ankara 2.Kat Toplantı Salonu adresinde İhale Komisyonu Başkanlığı’na verilebileceği gibi, Ankara

Orman Bölge Müdürlüğü Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:61 Balgat/Çankaya/Ankara adresine iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, Uygulama projesi ve mahal listesi ihale şartnamesi ekindeki dokümanda verilmiş olan Ankara

Orman Bölge Müdürlüğü İdare binası, Ankara Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası, Yangın Acil Durum Üniteleri ve

Antalya Yangın Eğitim Binasını yapmayı taahhüt etmek ve 84.064,81TL (SeksenDörtbinAltmışDört TL Seksenbir Krş) ilave

bedele ek olarak kapalı teklif usulü ile pey sürerek artırmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; teklif edilecek

bedellerin en yükseğidir. Tekliflerin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. İlave bedel üzerine teklif edilen

ek bedel ile birlikte toplam bedel üzerinden idare tarafından projeleri ve mahal listeleri hazırlanmış olan Ankara Orman

Bölge Müdürlüğü veya Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalacak şekilde idarenin belirleyeceği ek

inşaatları yaptırılacaktır. Bu iş için anahtar teslimi sözleşme düzenlenecektir.

9-Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler 1.382.601,00TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR