Yazdır

DEFTERDARLIK İZMİT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İki adet konut alanı arsası satılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494035
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Türü : Satış
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 08.12.2016 12:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni
KOCAELİ DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ
Sıra No Taşınmaz No İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü
(m²)
Hazine Hissesi Vasfı İmar Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 41080116223 Başiskele Yuvacık 843 1 2.680,67 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 2 Kat Konut Alanı 872.000,00 218.000,00 08.12.2016 12:00
2 41010109130 Başiskele Yuvacık 3353 12.664,00 Tam Tarla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı 1.812.000,00 453.000,00 08.12.2016 14:30
1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ve belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı No:48 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Defterdarlığı hizmet binasının zemin katındaki İhale Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a- Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu , Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin alındısı),
b- Yasal yerleşim yeri belgesi (İlgili muhtarlık ya da nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi),
c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
ç- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,
d-Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan 2016 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.
3- Satışı yapılacak taşınmazlardan 1. sıradaki taşınmaz üzerinde Hazineye ait olmayan 1 adet sıvasız tuğla yapılı kulübe mevcuttur, 2. sıradaki taşınmaz üzerinde muhtelif cins ve sayıda ağaç bulunmaktadır. Hazineye ait olmayan söz konusu yapıların tahliyesinden Hazine sorumlu değildir.
4- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İzmit Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
5- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce iadeli taahhütlü veya imza karşılığı İzmit Emlak Müdürlüğüne veya Komisyonlara ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- Ortak katılım halinde Komisyona 2016 yılı Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ibraz edilecektir.
8- Satılacak taşınmazın, ihale bedelinin tamamı peşin ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4 'ü peşin, kalanı ise en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte taksitle de ödenebilir. Satılacak taşınmaz KDV, vergi, resim ve harçtan müstesna olup, ayrıca satılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
9- İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.kodef.gov.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR