Yazdır

OLTU MAL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale usulüyle ham toprak, kargir ev ve arsa satışı yapılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00495726
Şehir : Erzurum / Oltu
Yayınlandığı Gazeteler

OLTU''NUN SESİ 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü : Satış
İhale Tarihi : 12.12.2016 10:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

OLTU MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Mahallesi

Mevkii

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

İMARI

CİNSİ

HİSSESİ

TAHMİNİ BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE ŞEKLİ

TARİHİ

SAAT

Halitpaşa

Halitpaşa Cad.

3027A-a

155

10

664,29

Konut

Kargir Ev ve Arsa

Tam

150.000,00

30.000,00

Açık Teklif

12.12.2016

10.00

Dutlu

Tuzlaönü

G48D13A

141

235

21.086,32

İmarsız

Ham Toprak

Tam

211.000,00

42.200,00

Açık Teklif

12.12.2016

10:30

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen, Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile, hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Oltu Malmüdürlüğü ihale odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Oltu Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini, kanuni ikametgah belgesini, teminat makbuzunu veya süresiz banka teminat mektubunu (2886 S.K. 27 Maddesi gereği süresiz ve limit içi olmalı ve banka teyit yazısı ile ibraz edilmesi gerekmektedir.), tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur. İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde, Hazine'ye ait taşınmazmalların satış tutarı belediye mücavir alanları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL 'nı geçtiği takdirde, satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde en fazla 8 eşit taksitle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR