SİLİVRİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarla

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00451767
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 15.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/152 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
201000 TL
İlk İhale Tarihi
:
22.11.2016 11:00
İkinci İhale Tarihi
:
19.12.2016 11:00
İhale Yeri
:
Silivri İcra Müdürlüğü Kalemi - Silivri İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2015/152 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İli, Silivri İlçesi, Değirmenköy Mahallesi, Kınıklı Bağlan Mevkii.
2419 Parsel numarasında kayıtlı, 4020,00 m2 yüzölçümlü, Tarla nitelikli ana taşınmaz. Değirmenköy yerleşim alanının yaklaşık 2 km kuzeyinde Tavukçu Yolu'nun üstünde bulunan yola cephedir. Taşınmazda ve dosyasında yapılan incelemede taşınmazın boş olduğu ve tarımsal amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmazın, Değirmenköy mahalle merkezine yaklaşık 2 km mesafede kaldığı tespit edilmiştir.

Yüzölçümü : 4.020,00 m2

İmar Durumu : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Değirmenköy Mahallesi, 2419 parsel sayılı
taşınmazın 15/06/2009 tarihinde onaylanan 1/100 000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kaldığı belirtilmektedir.

İstanbul Büyükşchir Belediye Meclisi'nin 13/04/2012 tarih ve 885 sayılı kararına ilişkin 'Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı yapılara ilişkin l/l00 000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni plan notu değişikliğine göre; Tarımsal amaçlı arazi kullanım planı yapılana kadar bu planda, meri imar planlarında ve bu plan doğrultusunda hazırlanacak alt ölçekli imar planlarında tarım alanı fonksiyonunda kalan parsellerde, 8.4.1.2.1 maddesinde belirtilen yapılanma koşullan doğrultusunda ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'nda tanımlanan tarımsal amaçlı yapılar için yapılanma koşullan doğrultusunda uygulama yapılabilir. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği işlem görmüş alanlardaki saklı haklar alt ölçekli planlarda değerlendirilecektir" şeklinde düzenlenmiştir.
Tarımsal niteliği korunacak alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı yapıların yapılaşma koşulları; ilgili kurumların çalışma ve görüşleri (jeolojik ve hidrojeolojik özellikler, hassas ekosistemlcr, arazi kullanım planları gibi) göz önünde bulundurularak tarımsal amaçlı arazi kullanım planına göre belirlenecektir.

Tarımsal amaçlı arazi kullanım planı bulunmaması durumunda ise tarımsal amaçlı arazi kullanım planı onanıp yürürlüğe girinceye kadar tarımsal niteliği korunacak alanlarda aşağıdaki şekilde uygulama yapılacaktır:
Mutlak Tarım Alanları (Sulu ve Kuru Mutlak, Özel Ürün ve Dikili Tarım Alanları): Bu alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda maks E:0.15 tir. Ancak hayvancılık dışı tarımsal amaçlı yapılarda yapıların toplam inşaat alanı 10 000 m2 yi, hayvancılık amaçlı (ağıl, kümes ve ahır gibi) yapılarda ise toplam inşaat alanı 15 000 m2 yi hiçbir koşulda aşamaz.
Marjinal Tarım Alanları: Bu alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda maks E:0.25 tir. Ancak hayvancılık dışı tarımsal amaçlı yapılarda yapıların toplam inşaat alanı 10 000 m2 yi, hayvancılık amaçlı (ağıl, kümes ve ahır gibi) yapılarda ise toplam inşaat alanı 20 000 m2 yi hiçbir koşulda aşamaz.

Mutlak Tan m Alanları ve Marjinal Tarım Alanları İçin Genel Hükümler: Mutlak ve Marjinal Tarım Alanlarında Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun'da tanımlanan tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelikle tanımlanan tanmsal ve hayvancılık amaçlı entegre yapılar yapılamaz.

Bu alanlarda 20 000 m2 den küçük olan parsellerde yapı yapılamaz, yukarıda verilen yapılaşma hükümleri 20 000 m2 den büyük parseller için geçerlidir. Zorunlu olarak yapılması gereken müştemilatların toplam alanı 250 m2 yi aşamaz, müştemilatlar emsal hesabına dahildir. Mutlak tarım ve marjinal tarım alanlarında emsal değerine dahil edilmek, bağımsız bölüm oluşturmamak ve konut ve ticaret birimi olarak gösterilmemek şartı ile sökülüp-takılabilir elemanlarla bekçi evi veya tarım işçilerinin kalacağı alanlar yapılabilir. Bu alanların tek başlarına projelendirilmelerine veya yapılmalarına izin verilmez. Tarımsal amaçlı tesisle birlikte projelendirilip tarımsal amaçlı tesis inşa edildikten sonra yapılması esastır.

Müştemilatların tarımsal amaçlı yapılarla bir bütün hâlinde projelendirilmesi ve yapılması esastır, tek başlarına projelendirilmelerine ve tarımsal amaçlı tesis projesine göre inşa edilip bitirilmeden yapılmalarına izin verilemez.

Tarımsal amaçlı yapılar karayolu veya k ad ast rai yola cepheli parseller ile karayolu yada kadastral yola cepheli parsellerden irtifak hakkı kurulmuş parsellerde yapılabilir. Bu yapılar için karayollarından en az 25.00 m., diğer yollardan en az 10.00 m., komşu parsellerden ise en az 5.00 m. çekme mesafesi uygulanacaktır.

Bu yapıların avan projeleri İSKİ, İl Tarım Müdürlüğü vb. ilgili diğer kurumlardan uygun görüş aldıktan sonra İBB ve ilçe belediyesi tarafından onaylanacaktır. Bu alanlarda yapılacak yapılarda hiçbir şekilde konul ve ticaret birimleri yer alamaz. Tarım ve hayvancılık amacı dışında iskan edilemez.
Tarımsal amaçlı yapılar için en fazla yükseklik (işletme amaçlı silo. su deposu vb. teknolojik olarak yüksek yapılması zorunlu olan yapılar hariç) 7.00 m, hayvancılık amaçlı yapılar için 10.00 m, müştemilatlar için 6.50 m'dir.

Tarım alanlarında örtü altı tarım yapılması durumunda, teknolojik seracılık uygu lama lan hariç, örtü allı tarımsal amaçlı yapılar, tarımsal amaçlı yapılar için tanımlanan yapı yaklaşma mesafelerine uyulmak şartı ile emsale tabi değildir. Örtü altı tan m yapılan parsellerde, sera zemininde ve çevresinde beton lama yapılamaz. Teknolojik seracılık uygulamaları, sadece marjinal tarım alanlarında ve herhangi bir kadastro yoluna en az 25 metre cephesi olan parsellerde yap ılır. Bu amaçlı yapılaşmalarda en fazla emsal 0,50 olarak uygulanır.

Silo, su deposu vb teknolojik olarak zorunlu olan yapılar hariç tarımsal üretimi korumak amacıyla yapılabilecek tarımsal amaçlı yapılar, tarımsal faaliyetin sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde gerekli önlemler alınmak kaydıyla yapılabilir. Yer altı ve içme suyu havzalarında ilgili mevzuat hükümleri ve İSKİ görüşüne göre uygulama yapılacaktır. Tarımsal arazi kullanım planı yapılıncaya kadar, tarımsal niteliği korunacak alanlarda ilgili mevzuata göre ifraz yapılması durumunda, bu alanlarda parsel büyüklüğüne bakılmaksızın emsal 0.05'tir.
Bu Plan'da gösterilen tarım alanlarına ait sınırlar şematik olup, kesin sınırlar İl Tarım Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda alt ölçekli planlarda belirlenecektir.

Ayrıca 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun ilgili maddesindeki 15/05/2014 tarih ve 6537 sayılı kanun ile yapılan değişiklik gereği "asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektardan küçük belirlenemez. Tarım arazileri bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin allında ifraz edilemez, hisselendirilemez. Mazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi artırılamaz" şeklinde düzenlenmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Mcclisi'nin 13/04/2012 tarih ve 885 sayılı kararı gereği 20 000 m2
den küçük parsellerde yapı yapılamamaktadır.

Kıymeti : 201.000,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibi

1. Satış Günü: 22/11/2016 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü:19/12/2016 günü 11:00- 11:10 arası

Satış Yeri: Silivri İcra Müdürlüğü Kalemi - Silivri İstanbul

---------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık anırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, arlırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden Önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâl iye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve ketlileri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/152 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla-müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/09/2016

(İİK m. 126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : 13u örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmekledir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR