Yazdır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık tarım arazisi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493576
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 1300000 TL
İlk İhale Tarihi : 31.01.2017 09:50
Dosya Numarası : 2015/247 ESAS .
İhale Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
İkinci İhale Tarihi : 02.03.2017 09:50
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
2015/247 ESAS .


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı :İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Matı., Üç Çeşme Mevkii, 144 Parsel Sayılı, 231,98 m2 Yüzölçümlü Tarla Nitelikli Taşınmazın 28/32 Hissesi Satışa Konudur
Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre "Taşınmaz tapu kayıtlarında,- İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mah., 144 parselini teşkil eden^ mahallen Güngören ilçesi, Gençosman man., Akyıldız sok. No:2' ye konumlu yapıdır. Taşınmaza ulaşım; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezbahalar Müdürlüğü aynı zamanda Aİcyıldız sokağa cephelidir. Bu sokak üzerinde Çinçin deresi caddesine doğru ilerlediğimizde halen hurdacı olarak kullanılan boş arsa takdir konusu taşınmazdır. Yakın çevresinde Mezbahalar Müdürlüğü, Üçyüzlü Camii, Esenler mezarlığı ve Esenler PTT merkezi bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge genel olarak konut+ticaret fonksiyonlu olarak gelişme göstermiştir. Genellikle 5-6 katlı olarak yapılmış 25-30 yıllık binalar yer almaktadır. Sosyo ekonomik olarak alt-orta gelir grubunun yaşadığı bölgede, nüfus yoğunluğu yüksek seviyelerdedir. Teknik ve sosyal altyapı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden orta derecede istifade edilmektedir.Ana taşınmaz halen hurdacı olarak faaliyet gösteren etrafı eternit ile çevrili arsa konumundadır, "denilmektedir.
İmar Durumu : Güngören Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü' nün 09/10/2015 tarih 12387 sayılı yazısına göre; Gençosman mahallesi 144 parsel sayılı taşınmaz; 18/02/2005 onay tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; ön bahçe mesafesi:5 mt. H:7.50 mt. (2 kat) "Küçük Sanatlar" alanında kalmaktadır.Parsele ait herhangi bir dosya veya evraka rastlanmadığı bildirilmiştir.

Kıymeti :1.300.000,00 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Nazım planında park alanı olarak ayrılmıştır.27/2/1979 Y:3516 Beyan:Bakırköy 6. S.H.M.'nin 17/04/2015 tarih 2015/319 Esas numarasıyla davalıdır.
İrtifak: M 51,00m2' lik sahadan elektrik enerji nakil hattı geçirildiğinden TEK. Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesis olundu.08/02/1972Y:!492
1. Satış Günü : 31/01/2017 günü 09:50 -10:00 arası
2. Satış Günü : 02/03/2017 günü 09:50 -10:00 arası

Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr;adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sâyılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellaliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşırnaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını'dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. .
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müieselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 -İİK. 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/247 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/11/2016

(İİK m. 126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR