Yazdır

TRABZON İCRA DAİRESİ

İcradan satılık daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622975
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

TAKA 17.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 31.07.2017 14:05
Muhammen Bedeli : 163550 TL
Dosya Numarası : 2015/28734 ESAS

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.TRABZON İCRA DAİRESİ

2015/28734 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon ili Yomra ilçesi Kaşüstü mahallesi Cami Mahallesi mevkii eski 2234 ada yeni 622 ada 6 parsel numarasında kayıtlı1.520,85 m2 yüzölçümlü fındık bahçesi nitelikli taşınmazın borçlunun 1/3 hissesi. Taşınmaz Trabzon ili Yomra ilçesi Belediyesi mücavir alanlarından olup meskun mahalde bulunmaktadır. 30.03.2014 Büyükşehir yapılanması öncesinde belde belediyesi statüsünde olan Kaşüstü Beldesi yapılanma sonrasımahalle konumu kazanarakYomra Belediye Başkanlığı sınırlarına dahil olmuştur. Taşınmaz yol, su, çöp, temizlik vb. hizmetlerden faydalanmakta olup yasa gereği arsa vasfındadır. Konu taşınmaz bölgenin genel coğrafi özelliği olarak orta eğimli bir yüzeye sahiptir. Eğimli arazi yapısı nedeni ile hemen her noktadan manzara hakimiyeti bulunmaktadır. Yakın çevre büyük oranda fındıklık olup yapılaşma az yoğundur. Araç yoluna cepheli parsellerde2- 3 katlı genelde betonarme tarzda inşa edilmiş müstakil binalar mevcuttur. Konu parsel alan ve geometrik şekil olarak yapılaşmaya uygun olup sağlam zemin yapısı sebebi ile de imarın izin verdiğiher türlü yapılaşmaya müsaittir. Taşınmazın bir kısmıtarımsal niteliği korunacak alanda bir kısmı iseplansız alanlar imar yönetmeliği gereği ayrık nizam 2 kat imar izinlidir. Taşınmazın araç yoluna cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz Yomra ilçesi batı girişinden güneye ayrılanKaşüstü eğitim hastanesiyoluda olan okullar caddesi devamında bulunan Muratlı Caddesinden ulaşıldığı gibi alternatif yol güzergahları da bulunmaktadır. Taşınmaz sahile yaklaşık 3 km Yomra ilçe merkezine ise yaklaşık 6 km mesafededir. Taşınmaz yoğun fındık bahçeleriniin olduğu mevkide olup yakın çevrede bölgenininsan trafiğine en çok neden olan Kaşüstü eğitim ve araştıram hastanesi, yeni inşaat alanları bulunmaktadır. Son yıllarda hızla gelişen yapılaşma bandının yaklaşık 0,5-1 km güneyinde bulunmaktadır. Bu durum anayola cepheli konumda olan taşınmaza ticari değer katmaktadır. Taşınmazda betonarme tarzda inşa edilmiş yarım bodrum + zemin + 2 normal kattan oluşan yapı bulunmaktadır. Sobalı olan yapıda çatı örtüsü dış sıva mevcut olup boya bulunmamaktadır. İç ve dış doğramalarıahşap olan yapı yaklaşık kapalı alanı yerinde yapılanölçümlerile370 m2 olarak tespit edilmiştir. Yaklaşık 20-25 yıllık oluptaşıdığı özellikler itibarı ile3 A yapı sınıfına dahil olmaktadır. Yıpranma payı% 20olarak taktir edilmiştir. Ana taşınmaz ile üzerindekiyapı bedeli toplam 490.650,00 TLborçlunun 1/3 hissesi 163.550,00 TL olarak olarak hesaplanmıştır.
Yüzölçümü : 1.520,85 m2
Kıymeti : 163.550,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındaki tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 31/07/2017 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 25/08/2017 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Trabzon Adliyesi zemin kat satış odası
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon iliYomra ilçesiKaşüstü MahallesiCami Mahallesi mevkii eski2235 parsel yeni622 ada 13 parselnumarasında kayıtlı3.065,02 m2yüzölçümlüfındık bahçesinitelikli taşınmazın borçlunun 1/3 hissesi. Kıymet taktirine konu taşınmazYomra ilçesi mücavir alanlarında olupmeskun mahalde bulunmaktadır.30.03.2014 Büyükşehir yapılaşması öncesindebelde belediyesistatüsünde olanKaşüstüBeldesi, yapılanma sonrasımahalle konumu kazanarakYomra Belediye Başkanlığı sınırlarına dahil olmuştur. Taşınmaz yol, su, çöp, temizlik vb. hizmetlerdenfaydalanmakta olup yasa gereğiarsa vasfındadır.Taşınmaz böölgeningenel coğrafiözelliği olarakhafif orta eğimlibir yüzeye sahiptir. Eğimli araziyapı nedeni ile hemen her noktadamanzara hakimiyetibulunmaktadır. Yakın çevrebüyük orandafındıklık olupyapılaşma az yoğundur. Araç yolunacepheli parsellerde2-3 katlıgenelde betonarme tarzdainşa edilmiş müstakil binalar mevcuttur. Taşınmazalan ve geometrik şekil olarak yapılaşmaya uygun olup sağlam zemin yapısınedeni ile de imarın izin verdiği her türlüyapılaşma mümkündür.Taşınmazın bir kısmıtarımsal niteliği korunacak alan da bir kısmı iseplansız alanlarimar yönetmeliği gereğiayrık nizam 2 katimar izinlidir. Bu taşınmazın araç yoluna cephesi bulunmaktadır. TaşınmazaYomra ilçesibatı girişindengüneye ayrılan Kaşüstü EğitimHastanesiyolu da olan Okullar Caddesidevamında bulunanMuratlı Caddesinden ulaşıldığı gibialternatif yolgüzergahları dabulunmaktadır.Taşınmaz sahileyaklaşık 3 kmYomra ilçe merkezineyaklaşık6 km mesafededir. taşınmaz yoğun fındık bahçelerinin olduğumevkide olupyakın çevredebölgenininfan trafiğineen çokneden olanKaşüstü Eğitim veAraştırmaHastanesiyeni inşaat alanları bulunmaktadır. Son yıllarda hızla gelişenyapılaşma bandınınyaklaşık 0,5- 1 km güneyinde bulunmaktadır.Bu durum taşınmazaticari değer katmaktadır. Taşınmaz üzerinde 3 adet yapı bulunmaktadır.1. Yapıyığma tarzda inşa edilentek katlı olupyaklaşık 50 m2 alanlıdır. Sobalı olan yapıda çatı örtüsükiremit kaplı, dış cephe sıvalıve boyalıdır. Yaklaşık 40-45 yıllık olup taşıdığı özellikler itibarı ile3.A yapı sınıfına dahilolmaktadır. Binanın yıpranma payı% 50olarak hesaplanmıştır. 2. Yapıyığma tarzda inşa edilen yapıiti katlıolupdış cephesi brikettir. Dış cephede sıva ve boya bulunmamaktadır.Doğramalar ahşap olup çatıçatı kiremit kaplıdır. Yapı yaklaşıkkapalı alanı80 m2 olaraktespit edilmiştir.yaklaşık 40-45 yıllıkolup taşıdığıözellikler itibarı ile3. sınıf A grubuyapısınıfına dahildir. Binanın yıpranma payı% 50 olarak hesaplanmıştır. 3. Yapıbetonarme tarzda olup bodrum+zemin+ çekmeçatıkattan oluşmaktardır.Dış cephe sıvalı ve boyalı olup çatı örtüsü mevcuttur.Doğramalar ahşap olup çatı kiremit kaplıdır.Yapı yaklaşıkkapalı alanı235 m2olarak tespit edilmiştir. Yaklaşık 10-15 yıllık oluptaşıdığı özellikler itibarı ile3. sınıf Agrubu yapı sınıfına dahil olmaktadır.Yapının yıpranmapayı% 20 olarak olarak hesaplanmıştır. Taşınmazda bulunanyapı bedelleri toplam 159.390,00 TLarsa değeri 613.004,00 TL arsa ve yapı bedelleri toplamı 772.394,00 TLborçlunun 1/3 hissesi 257.464,67 TLolarak hesaplanmıştır.
Kıymeti : 257.464,67 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındaki tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 31/07/2017 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 25/08/2017 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : Trabzon AdliyesiZemin Kat Satış odası
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/28734 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/06/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR