BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık bina

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00496133
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2015/774 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
1050000 TL
İlk İhale Tarihi
:
01.02.2017 10:30
İkinci İhale Tarihi
:
03.03.2017 10:30
İhale Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY

18. İCRA DAİRESİ

2015/774 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şevketiye Mah., 655 Ada, 3 Parselde kayıtlı 830,00 m²Yüzölçümlü Zemin ve Çekme dahil Dört Kat Yedi Daireli ve Bodrumunda Bir Depolu Kargir Apartman niteliğindeki ana taşınmazda 20/160 Arsa Paylı, Kat Mülkiyetli, Zemin Kat, 2 nolu Bağımsız Bölüm numaralı MESKEN niteliğindeki taşınmazda borçlular adına kayıtlı 6/8 hisse oranı satışa konudur.

Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut04/12/2015tarihli bilirkişi raporuna göre " İstanbul ili, Bakırköy İlçesi,Yeşilyurt-Şevketiye Mahallesi, Başak Sokak Kapı No:4 adresindeki Bodrum kat + Zemin kat + 2 Normal kat + çekme kat tarzında olan Betonarme Karkas BinanınZemin kat 2 no.lu mesken nitelikli bağımsız bölüm mesken nitelikli bağımsız bölüm; Yerinde yapılan incelemede; Salon + Hol + 2 oda + mutfak + Banyo-Wc + depo + 2 Balkon üniteleri bulunmaktadır. Yaklaşık olarak net alanı 95.00 m2 civarındadır. Salon zemini ahşap parke,oda zeminleri halifleks kaplı,ıslak zeminler seramik kaplıdır.Duvarlar boyalıdır.Giriş kapısı çelik,iç kapılar ahşap,pencere doğramaları pvc mamulünden yapılmıştır.Isınma doğalgaz kombi sistemlidir..Balkonların ön ve yan tarafı panjurla kapatılmıştır.Yan taraftaki balkon kapatılarak mutfağa dahil edilmiştir.Bina bahçe içerisindedir.Su ve elektrik tesisatı mevcuttur.Dış cephe boyalıdır.Taşınmaz hisselidir. "denilmektedir.

İmar Durumu :Bakırköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.11.2015 tarih ve 52849 sayılı yazısında; Bakırköy İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi 655 ada 3 parsel sayılı yer; 16.09.2007/28.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Yeşilköy Uygulama İmar Planı ve tadilatında, ayrık nizam,TAKS:%25, Hmax: 14.50 mt.(4 kat ) irtifalı,Konut alanında bir kısımda Trafo Alanında kalmakta olup, 3 parselin önünde bulunan kadastral yol fazlası iletevhid edilmeden uygulama yapılamaz. 655 ada, 3 parsel sayılı yerde; Yeşilyurt mahallesi Başak sokak N0:4 numaralı bina bulunmaktadır. Bahse konu parselin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte; 18.04.1962 tarih ve 1798 sayı ile onaylanan mimari projesinde bağımsız bölüm numaraları belirtilmediğinden alan hesabı yapılamamaktadır. Ayrıca 655 ada 3 parsele ait iskan belgesinde ruhsat tarihi 17.10.1964 sayısı 4413 olarak belirtilmiş olup, 01.01.2013 tarihi itibari ile taşınmaz ile ilgili herhangi bir proje onayı ve yapı ruhsatı düzenlenmemiştir.

Kıymeti : 1.050.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Beyan: 6306 sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. ( 25/12/2015 tarih ve 14145 yevmiye )

1. Satış Günü : 01/02/2017 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü : 03/03/2017 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/774 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/11/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR