Yazdır

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

İcradan satılık bina

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493287
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 11.01.2017 15:00
İkinci İhale Tarihi : 10.02.2017 10:00
Muhammen Bedeli : 900000 TL
Dosya Numarası : DOSYA NO : 2012/4 S
İhale Yeri : İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) -ÇAĞLAYAN İSTANBUL
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

Örnek No: 27

T.C.
İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO : 2012/4 S

ATIŞ GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU* NDAN

Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı
TAPU KAYDI : İstanbul ili, Kağıthane ilçesi., Merkez Mahallesi .,Harmantepe Mevkii., Ada/Parsel:6591/14., Yüzölçüm:64,00 m2., ARSA nitelikli taşınmaz ihale edilecektir. İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
" Kağıthane, Hannantepe Mahallesi , Doğu Sokak, 6591 ada, 14 parsel, 3 kapı sayılı yer,21.07.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Kağıthane 6.Etap Uygulama İmar Planında B-4(bitişik nizam , 4 kat)lejantlı konut alanında kalmaktadır" Denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut. Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; "İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Hannantepe Mahallesi, Doğu Sokak üzerinde, dış kapı numarası 3 olan, Çobanoğlu apartmanı adlı kargir bina(tapuda 6591 ada, 14 parsel sayılı) ve parsel yüzölçümü 64,00 m2 olan, Ana Taşınmaz Nitelik Hanesinde; Arsa olarak kayıtlı olan, parsel üzerinde zemin kat+4 normal kat + çekme katından oluşan kargir binada su, elektrik bulunmaktadır.Binanın güney cephesi açık (Doğu Sokak), kuzey cephesi açık (arka bahçe) doğu cephesi ve batı cephesi bitişik nizamdır.Binanın giriş kapısı demir doğrama, dış cephesi sıvalı ve boyalıdır.Pencereleri pvc doğramadır.Zemin katındaki dükkanın giriş kapısı ve cephesi Alüminyum doğramadır.Belediye hizmetlerinin tamamlandığı alan kapsamında olup, toplu ulaşım araçlarından faydalanma imkanına haizdir.Taşınmazda kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmamış olup, ruhsatsız, iskansız ve projesiz yapılar halindedir.Bina brüt alanı 350,00 m2 'dir."Denilmektedir.

GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporuna göre; Dava konusu olan (arsa yapı) birlikte değeri 900.000 TL(DokuzyüzbinTürkLirası) olarak hesap ve* takdir edilmiştir.

KDV ORANI %8 dir.
SATIŞ ŞARTLARI :

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 11/01/2017 Çarşamba günü saat 15.00' dan - 15.05'e kadar İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) -ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 10/02/2017 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 10.02.2017 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif vereceldej^öşjn Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka
Memurluğumuz 2012/4 Satış Dosya
Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir. (İİK.Md. 124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.Bahsi geçen Taşınmaz için %8 KDV, Tüm taşınmazlar için ise, %o 5,69 D.V.,%0 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6- Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları.
Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 10.11.2016

(îc.îf.K. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(İİK m. 126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR