Yazdır

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

İcradan satılık apartman

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00451981
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 15.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 07.12.2016 14:00
Muhammen Bedeli : 18000000 TL
İkinci İhale Tarihi : 06.01.2017 14:00
Dosya Numarası : 2015/215 SATIŞ
İhale Yeri : İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C. Örnek No: 27

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO : 2015/215 SATIŞ

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına Karar verilen gayrimenkulun Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :

TAPU KAYDI : İstanbul ili, Beşiktaş., Arnavutköy mah.,Ada/Parsel: 1256/24., Yüzölçüm: 101,09m2., Ana Taş. Nitelik : Altında Dükkanı Olan Kargir APARTMAN sayılı taşınmaz ihale edilecektir.

İMAR DURUMU : Dosyada mevcut olan Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; "Beşiktaş ilçesi , Arnavutköy Mahallesi ,1256 ada , 24 parsel sayılı yer ; 22.07.1983 onanlı 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında 13.06.2011 onanlı sayılsallaştırılmış ve güncelleştirilmiş paftalarında 11 Konut Alanında " küçük bir kısmı da "Yol" alanında kalmaktadır." Denilmektedir.

ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; "Beşiktaş İlçesi, Arnavutköy Mahallesi, 1256 ada,24 parsel sayılı yerde yapılan iki bodrum+zcmin kat+2 normal kattan oluşan kargir bina Arnavutköy Dere Sokaktan No:60 Girgin Sokaktan 27-29 dış kapı nolu adresindedir.Taşınmaz kot farkından dolayı iki ayrı sokak olan Arnavutköy Dere Sokak vc Girgin Sokaktan cephe al maktadır. Arnavutköy Dere Sokak cephesinde açığa çıkan bodrum katı depo olarak,Girgin Sokaktan binanın mahreç aldığı ve her iki sokak arasında kot farkı nedeniyle uzun yan cephesinde merdivenli sokak şeklinde bağlantı yolu bulunmaktadır.Binanın diğer tarafı bitişik yapılaşma şeklindedir.2.bodrum kat 92 m2 brüt alnı dükkan, l .bodrum katta her biri brüt 46 m2 brüt alanlı iki daire,zemin katta her biri 46 m2,l.normal katta yine her biri brüt 46'm2 alanlı iki daire,2.normal kat brüt 92 m2 alanlı tek daire,ön cephede kapatılmış teras alanı bulunan binanın ön cephesi kısmen İstanbul Boğazı Manzaralı olup,kapanmayacak şekilde açıktır.Binada toplam 7 adet mesken olarak kullanılan daire ve bir dükkan bulunmaktadır.Binanın toplam inşaat alanı yaklaşık 552,00 m2 dir.Binada ısınma soba ile sağlanmaktadır.

GAYRİMENKÜLÜN KIYMETİ : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporuna göre taşınmazın değeri 1.800.000,00TL. (Birmilyonsekizyüzbin.TL.)' si olduğu takdir edilmiştir. KDV %18dir.

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 07/12/2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ saat 14.00.' dan - 14.05' a kadar, İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 06 /01/2017 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.

Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yi mı i gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 06.01.2017 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak(birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2015/215 Satış Dosya numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin

yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir. (ÜK.Md. 124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %I8 KDV.5%o 5,69 D.V., %o 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.4- İhaleye

katılıp daha sonra ihale bedelini yatırınamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

6- Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları.
Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.

Başkaca bilgi almak İsteyenlerin 2015/215 SATİŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 08.09.2016

(İc.İf.K. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR