ESKİŞEHİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

PTT hizmet binası ve 580 m2 arsa satışa çıkarılmıştır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00786073
Şehir : Afyonkarahisar / Dinar
Semt-Mahalle : HAYDARLI KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 580
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE 3 17.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SONHABER 17.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
“Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Haydarlı Köyü, Yeni Mahalle Mevkiinde” kayıtlı,  13 pafta, bila ada, 2845 parsel nolu 580 m² yüzölçümlü arsa ve üzerinde bulunan bahçeli kargir Haydarlı PTT Hizmet Binası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.05.2018 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
08.05.2018 saat 10.00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Arifiye Mah. 2 Eylül Caddesi PTT Çıkmazı Sokak No:9/A 26102 -ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DUYURU
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. ESKİŞEHİR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR.

1. Posta Ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde tapunun “Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Haydarlı Köyü, Yeni Mahalle Mevkiinde” kayıtlı, 13 pafta, bila ada, 2845 parsel nolu 580 m² yüzölçümlü arsa ve üzerinde bulunan bahçeli kargir Haydarlı PTT Hizmet Binası mevcut haliyle kapalı zarf artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2. İhalenin yapılacağı yer: Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Arifiye Mah. 2 Eylül Caddesi PTT Çıkmazı Sokak No:9/A 26102 -ESKİŞEHİR adresinde olup, telefon no: 0 (222) 230 13 63, Fax: 0 (222) 221 22 07 dir.

3. İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi çalışma saatleri içerisinde Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı Ve Teknoloji Müdürlüğü / Afyonkarahisar PTT Başmüdürlüğü Yapı Ve Teknoloji Müdürlüğünde incelenebilecek ve 25.00.-TL karşılığı temin edilebilecektir.

4. İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte 9.000,00-TL (DokuzBin Türk Lirası)’lik geçici teminat makbuzu veya mektubu; ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgâh senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri ( gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri, her sayfası imzalı şartname ve “Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler” listesi içerisinde bulunmadıklarını ve terör örgütlerine iltisaklarının yahut irtibatlarının olmadığına dair noter onaylı taahhütname ile birlikte en geç ihale günü 08.05.2018 saat 10.00’a kadar Eskişehir PTT Başmüdürlüğü Yapı Ve Teknoloji Müdürlüğü 123 nolu odaya (Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi PTT Çıkmazı Sokak No:9/A 26102-ESKİŞEHİR) teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5. Satıştan doğacak masraflar (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler (sözleşme damga vergisi, komisyon karar pulu tutarı, tapu harçları vb.)) alıcıya aittir.

6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gündür.

7. Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 08.05.2018 Salı günü saat 10.00’da Eskişehir PTT Başmüdürlüğünde 2. kat toplantı salonunda yapılacaktır.

8. Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli 300.000,00-TL (ÜçYüzBin Türk Lirası) olup, geçici teminat miktarı 9.000,00-TL (DokuzBin Türk Lirası) dır.

9. Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR