MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hurda karşılığı yıkım işi yaptırılacaktır

MANİSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925600
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

HÜR IŞIK 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HÜR IŞIK 16.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sakarya Mah. 1109. Sok. No:2 Kat:2 Şehzadeler-MANİSA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Yapım İşi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İHALE İLANI

1. İlimiz, Şehzadeler İlçesi, Yarhasanlar Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait, tapunun 825 ada 83 parsel numarasında kayıtlı 5.586,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 595,00 m² lik kısmının üzerinde bulunan bodrum kat, zemin kat ve 9 normal katlı eski adliye lojmanlarının, dosyasındaki teknik ve özel şartlara göre enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkımı işi ihale edilecektir.
2. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
3. İhale, 23/01/2019 tarihine rastlayan Çarşamba günü Saat:10.00’ da Sakarya Mah. 1109. Sok. No:2 Kat:2 Şehzadeler-MANİSA adresinde bulunan Milli Emlak Müdürlüğü çalışma odasında yapılacaktır.
4. Tahmin edilen bedel 175.000,00 TL (Yüzyetmişbeşbin) olup, geçici teminat bedeli 25.000,00 TL ( Yirmibeşbin )’dir.
5. İhale ile ilgili şartnameler ve diğer evraklar, mesai saatleri içerisinde Manisa Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
6. İhaleye katılacak istekli, aşağıda sayılan araçlara sahip olmak veya bu araçların yıkım esnasında temin edileceğine ilişkin noter onaylı taahhütnameyi İdareye vermekle mükelleftir.

ADET ÇALIŞMA AĞIRLIĞI (MİNİMUM) YETERLİLİK ŞARTI
Mini Ekskavatör 2 2300 kg. Kendi Mülkü veya Kiralama
(Taahhütname)
Ekskavatör 2 Yüksek erişimli bina yıkım ekskavatörü (minimum 24mt.) Kendi Mülkü veya Kiralama
(Taahhütname)
Kamyon 5 İstiap Haddi 25 TON Kendi Mülkü veya Kiralama
(Taahhütname)
Yükleyici (Bekolu) 2 11000 kg. Kendi Mülkü veya Kiralama
(Taahhütname)

7. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;

  1. Yasal Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh Belgesi),
  2. Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Adres Beyanı),
  3. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarası,
  4. Geçici Teminata İlişkin Belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) )
  5. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,

8. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.
9. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İdare 2886 Sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11. 2886 Sayılı Kanunun 37.madde hükümlerine uygun olarak düzenlenen teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta yolu ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler geçersiz kabul edilecektir.
12. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR