KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Çelik konstrüksiyon bina, panel çit, demir kapı ve transformatörün satış ilanı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kocaeli İli Gebze İlçesi Muallim Mahallesi 432 Ada, 2 Parsel Sayılı Taşınmazın Üzerinde Bulunan ve Sökülmüş; Çelik Konstrüksiyon Bina, Panel Çit (Tel Çit), Raylı Sistem Demir Kapı ve Direk Tipi Transformatörün  Satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Karayolları Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü


Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınırlar 2886 sayılı kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınırlara ait artırma dosyası ve şartname Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde görülebilir.

Bu taşınırlara, teklif vermek isteyenlerin Makine ve İkmal Başmühendisliğinden; Taşınırların hali hazır durumunu gördüklerine dair taşınır görme belgesi alması gerekmektedir, taşınırların mevcut durumunu görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.

Taşınırların satış ihalesine ait ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekliden alınacaktır.

Sıra No Taşınırın Adı Muhammen Bedeli
TRY
Geçici Teminat
TRY
İhale Tarihi ve Saati
1 Kocaeli İli Gebze İlçesi Muallim Mahallesi 432 Ada, 2 Parsel Sayılı Taşınmazın Üzerinde Bulunan ve Sökülmüş; Çelik Konstrüksiyon Bina, Panel Çit (Tel Çit), Raylı Sistem Demir Kapı ve Direk Tipi Transformatörün Satışı 765.859,00 22.975,77 20.11.2018
Salı
Saat; 14:00


İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
1. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri her ihale için ayrı ayrı olmak üzere;
a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)
b- Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden),
c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
d-Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin
yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,
e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen
şartları taşıması gerekir.)
h- Taşınır Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun
ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
j- Taşınır görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı)
2. İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 - Kağıthane/İSTANBUL adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
3. Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi, (KDV), resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.
4. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR