Yazdır

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkeme kararı ile satılık 4 katlı bina

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449535
Şehir : İstanbul / Bayrampaşa
Yayınlandığı Gazeteler

VATAN 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İhale Yeri : İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL
Muhammen Bedeli : 1650850 TL
İlk İhale Tarihi : 30.11.2016 11:00
Dosya Numarası : 2014/207 SATIŞ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C, Örnek No: 27
İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
DOSYA NO : 2014/207 SATIŞ
GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına Karar verilen gayrimenkulun Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :
TAPU KAYDI : İstanbul ili, Bayrampaşa, Sağmalcılar man., Köyiçi Mevkii., Ada/Parsel:-/1427., Yüzölçüm:234,57m2., Ana Taş. Nitelik : Bahçeli Kargir Ev sayılı taşınmaz üzerindeki" 1463 Parsel üzerindeki Bina Bu Parsele Tecavüzden İnşa Edilmiştir. " Şerhi ve bunlara bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda; " Bayrampaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.01.2015 tarih ve 1814 sayılı yazısı ile Bayrampaşa, Orta Mah. 10 pafta,1427 parsel sayılı yer 21.11.2005 tarih ve 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar planında bitişik nizam (4 kat) ticaret alanında kalmaktadır." Denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut, Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; " Dava konusu
taşınmaz Bayrampaşa, Orta mahalle Demirkapı caddesi No.25-27 adresindeki parseldir. Binanın girişi sağ yan cephesindendir. Parselin üzerinde resimde görüldüğü gibi bodrum+zemin+asma kat+3 normal katlı bina vardır. Binanın bodrum+zemin+asma katı iş yeri normal katlan dershane olarak kullanılıyor. Cephesi akrilik boya kaplıdır. Binanın bütün katları iş yeri olarak kullanılmaktadır.
Bodrum kat: Katta depo,sığınak,kalorifer dairesi ve kat merdivenleri bulunmaktadır. Alanı 165 nı2
kadardır.
Zemin kat: Katta Demirkapı caddesine cepheli 2 ayrı dükkan ve dükkanlara bağlı asma katları vardır. İki dükkan arasında merdiven planlanmıştır.Yerinde yaptığımız tespitte iki dükkan birleştirilmiş ve birlikte kullanılmaktadır. Zemini seramik duvarları boya kaplıdır.Yazıhane,iavabo-\vc vardır. Asma kat alanı 87 ın2 kadardır. Zemin katın asma katla birlikte alanı 259 m2 kadardır. Dükkan demir kapı caddesine cephelidir.
Normal katlar: Menekşe sokaktan bağımsız girişi olan ve Başarı Butik dershanesi olarak kullanıldığı anlaşılan planda her katta 6 adet çeşitli ölçekte büro ve lavabo-wc ler vardır. Katlar dershane ihtiyacına göre Sınıf,kantin,ofis mutfak gibi düzenlenmiştir. Koridor lavabo ve \vc ler 45x45 seramik sınıflar laminat parke kaplıdır. Duvarlar saten boyalıdır. Havalandırma ve ışıklandırma sistemleri kurulmuştur. Pencereler PVC iç kapılar ahşap doğramadır. Kat alanı 177 m2 kadardır. Binanın toplam alanı:956 m2
Binada Su-elektrik ve doğal gaz vardır. Her türlü Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Etrafta
bitişik nizam yapılmış yoğun iş yerleri ve konut yapıları vardır. " Denilmektedir.
GAYRIMENKULUN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporuna göre taşınmazın değeri
1.650.850,00TL. (Birmilyonaltıyüzellibinsekîzyüzelli.TL.)' sı olduğu takdir edilmiştir.
KDV ORANİ % 18 dir.

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 30/11 /2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ saat 11.00.' dan - 11.05' a kadar, İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, I. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 30/12/2016 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 30.12.2016 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2014/207 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir. (İİK.Md. 124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,%o 5,69 D.V., %o 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6- Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/207 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 22.07.2016
(İc.İf.K.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR